สารบัญ

background image

สารบัญ

1 เริ่มตนใชงาน

การเขาใชงาน..........................................................................................11
การรักษาสิ่งแวดลอม................................................................................12
รูจักกับสวนประกอบตางๆ ของเครื่องพิมพ.....................................................14

ดานหนา............................................................................................14
อุปกรณสิ้นเปลืองสําหรับการพิมพ...........................................................15
ดานหลัง............................................................................................15

การใชแผงควบคุมของเครื่องพิมพ...............................................................16

ภาพรวมของปุมและไฟแสดงสถานะตางๆ.................................................16
ไอคอนหนาจอแผงควบคุม.....................................................................17
การเปลี่ยนการตั้งคาเครื่องพิมพ..............................................................18

การเลือกโหมด...............................................................................18
การเลือกโหมดอื่นๆ.........................................................................18
การเปลี่ยนการตั้งคาสําหรับโหมด.......................................................18
การเปลี่ยนแปลงการตั้งคาการพิมพ.....................................................19

การคนหาหมายเลขรุนของเครื่องพิมพ..........................................................19
HP Digital Solutions (โซลูชันดิจิตอลของ HP)..........................................19

Scan to Computer (สแกนไปยังคอมพิวเตอร).......................................19
HP Digital Fax (โทรสารดิจิตอลของ HP) (Fax to PC (โทรสารไปยัง
พีซี) และ Fax to Mac (โทรสารไปยัง Mac))...........................................19

การเลือกวัสดุพิมพ....................................................................................20

กระดาษที่แนะนําใหใชสําหรับพิมพและทําสําเนา........................................20
กระดาษที่แนะนําสําหรับการพิมพภาพถาย................................................22
คําแนะนําการเลือกและการใชวัสดุพิมพ....................................................23

การปอนตนฉบับลงบนกระจกสแกนเนอร......................................................23
ปอนตนฉบับในตัวปอนกระดาษอัตโนมัติ (ADF)............................................24
การปอนวัสดุพิมพ....................................................................................25

การใสวัสดุพิมพขนาดมาตรฐาน..............................................................26
การใสซองจดหมาย..............................................................................27
การใสการดและกระดาษภาพถาย............................................................28
การใสวัสดุพิมพที่กําหนดขนาดเอง..........................................................28

1

background image

การบํารุงรักษาเครื่องพิมพ..........................................................................29

การทําความสะอาดกระจกสแกนเนอร......................................................29
การทําความสะอาดตัวเครื่องภายนอก ......................................................30
การทําความสะอาดตัวปอนเอกสารอัตโนมัติ...............................................30

การอัพเดตเครื่องพิมพ...............................................................................31
การปดเครื่องพิมพ....................................................................................32

2 การพิมพ

การพิมพเอกสาร......................................................................................33

การพิมพเอกสาร (Windows)................................................................34
การพิมพเอกสาร (Mac OS X)..............................................................34

การพิมพโบรชัวร.....................................................................................35

การพิมพโบรชัวร (Windows)...............................................................35
การพิมพโบรชัวร (Mac OS X).............................................................36

การพิมพซองจดหมาย...............................................................................37

การพิมพซองจดหมาย (Windows).........................................................37
การพิมพซองจดหมาย (Mac OS X).......................................................38

การพิมพหนาเว็บ.....................................................................................38

การพิมพภาพถายบนกระดาษภาพถาย (Windows)....................................39
การพิมพภาพถายบนกระดาษภาพถาย (Mac OS X)..................................40

การพิมพลงบนกระดาษพิเศษและกระดาษที่กําหนดขนาดเอง.............................41

การพิมพลงบนกระดาษพิเศษหรือกระดาษที่กําหนดขนาดเอง (Mac OS X)....42

การพิมพเอกสารแบบไมมีขอบ....................................................................43

การพิมพเอกสารแบบไมมีขอบ (Windows).............................................44
การพิมพเอกสารแบบไมมีขอบ (Mac OS X)............................................44

3 การสแกน

การสแกนตนฉบับ....................................................................................46

การสแกนไปยังคอมพิวเตอร..................................................................47

การสแกนโดยใช Webscan......................................................................48
การสแกนเอกสารเปนขอความที่แกไขได.......................................................48

หากตองการสแกนเอกสารเปนขอความที่แกไขได.......................................49
คําแนะนําสําหรับการสแกนเอกสารเปนขอความที่แกไขได...........................51

4 การทําสําเนา

การทําสําเนาเอกสาร.................................................................................53
การเปลี่ยนการตั้งคาการทําสําเนา.................................................................54

2

background image

5 โทรสาร

การสงโทรสาร.........................................................................................55

การสงโทรสารมาตรฐาน........................................................................56
การสงโทรสารมาตรฐานจากคอมพิวเตอร..................................................56
การสงโทรสารดวยตนเองจากโทรศัพท.....................................................58
การสงโทรสารโดยการโทรโดยการกดปุมบนหนาจอ....................................58
การสงโทรสารจากหนวยความจํา ............................................................59
การกําหนดเวลาสงโทรสารในภายหลัง......................................................60
การสงโทรสารไปยังผูรับหลายคน............................................................61
การสงโทรสารในโหมดแกไขขอผิดพลาด .................................................62

การรับโทรสาร.........................................................................................62

การรับโทรสารดวยตนเอง......................................................................63
การตั้งคาโทรสารสํารอง........................................................................64
การพิมพโทรสารที่ไดรับจากหนวยความจําซ้ํา............................................65
การขอรับโทรสาร................................................................................65
การสงตอโทรสารไปยังหมายเลขอื่น.........................................................66
การตั้งขนาดกระดาษสําหรับรับโทรสาร....................................................67
การตั้งการยอขนาดอัตโนมัติสําหรับโทรสารที่เขามา....................................67
การบล็อกหมายเลขโทรสารที่ไมตองการ...................................................68

การลบหมายเลขลงในรายการโทรสารที่ไมตองการ.................................68
การลบหมายเลขออกจากรายการโทรสารที่ไมตองการ.............................69
การพิมพรายงานโทรสารที่ไมตองการ..................................................69

การรับโทรสารไปไวที่คอมพิวเตอรของคุณโดยใช HP Digital Fax
(โทรสารดิจิตอลของ HP) (Fax to PC (โทรสารไปยังพีซี) และ Fax to
Mac (โทรสารไปยัง Mac))...................................................................70

ขอกําหนดของ Fax to PC (โทรสารไปยังพีซี) และ Fax to Mac
(โทรสารไปยัง Mac).......................................................................71
การเปดใชงาน Fax to PC (โทรสารไปยังพีซี) และ Fax to Mac
(โทรสารไปยัง Mac).......................................................................71
การปรับเปลี่ยนการตั้งคา Fax to PC (โทรสารไปยังพีซี) หรือ Fax to
Mac (โทรสารไปยัง Mac)................................................................72

การตั้งคารายการโทรดวน..........................................................................73

การตั้งคาและการเปลี่ยนรายการโทรดวน..................................................74
การตั้งคาและการเปลี่ยนรายการโทรดวนแบบกลุม......................................74
การลบรายการโทรดวน.........................................................................75
การพิมพรายการโทรดวน......................................................................76

สารบัญ

3

background image

การเปลี่ยนการตั้งคาโทรสาร.......................................................................76

การกําหนดคาหัวกระดาษโทรสาร...........................................................76
การตั้งโหมดตอบรับ (ตอบรับอัตโนมัติ)....................................................77
การกําหนดจํานวนครั้งของเสียงเรียกเขากอนตอบรับ...................................77
การเปลี่ยนรูปแบบเสียงเรียกเขาใหเปนเสียงเรียกเขาเฉพาะ ..........................78
การตั้งคาชนิดการโทร...........................................................................79
การตั้งคาตัวเลือกการโทรซ้ํา...................................................................79
การตั้งความเร็วโทรสาร.........................................................................80
การตั้งคาระดับเสียงของโทรสาร..............................................................81

โทรสารและบริการโทรศัพทดิจิตอล..............................................................81
การใชโทรสารผานอินเทอรเน็ตโพรโทคอล....................................................82
การใชรายงาน.........................................................................................82

การพิมพรายงานยืนยันการโทรสาร..........................................................83
การพิมพรายงานขอผิดพลาดของการสงโทรสาร.........................................84
การพิมพและดูบันทึกการรับและสงโทรสาร...............................................85
การลางบันทึกการรับสงโทรสาร..............................................................85
การพิมพรายละเอียดเกี่ยวกับโทรสารที่สงไปครั้งลาสุด..................................86
การพิมพรายงานหมายเลขผูโทร..............................................................86
การดูประวัติการโทร.............................................................................86

6 บริการทางเว็บ

บริการทางเว็บคืออะไร..............................................................................87

HP ePrint........................................................................................87
Print App (แอพพลิเคชันการพิมพ)........................................................87

การตั้งคาบริการทางเว็บ.............................................................................88

การตั้งคาบริการทางเว็บโดยใชซอฟตแวรเครื่องพิมพ HP ............................88
การตั้งคาบริการทางเว็บโดยใชแผงควบคุมของเครื่องพิมพ...........................89
การตั้งคาบริการทางเว็บโดยใชเว็บเซิรฟเวอรแบบฝง...................................90

การใชบริการทางเว็บ................................................................................90

HP ePrint........................................................................................90

การพิมพโดยใช HP ePrint..............................................................91
คนหาที่อยูอีเมลของเครื่องพิมพ..........................................................91
การปด HP ePrint.........................................................................91

Print App (แอพพลิเคชันการพิมพ)........................................................92

การใชแอพพลิเคชันการพิมพ.............................................................92
การจัดการแอพพลิเคชันการพิมพ.......................................................92
การปดแอพพลิเคชันการพิมพ............................................................92

การลบบริการทางเว็บ................................................................................92

4

background image

7 การดูแลตลับหมึกพิมพ

ขอมูลเกี่ยวกับตลับบรรจุหมึกและหัวพิมพ......................................................93
การตรวจสอบระดับหมึกพิมพโดยประมาณ....................................................94
พิมพเมื่อตลับหมึกพิมพหมดแลวหนึ่งหรือหลายตลับ.........................................95
การเปลี่ยนตลับบรรจุหมึก...........................................................................95
การเก็บอุปกรณใชสิ้นเปลืองสําหรับการพิมพ..................................................97
การเก็บขอมูลการใช.................................................................................97

8 การแกไขปญหา

ฝายสนับสนุนของ HP...............................................................................99

รับการสนับสนุนทางอิเล็กทรอนิกส.........................................................100
ฝายสนับสนุนของ HP ทางโทรศัพท......................................................100

กอนที่คุณจะโทรศัพทติดตอเรา.........................................................101
ระยะเวลาการใหการสนับสนุนทางโทรศัพท.........................................102
หมายเลขโทรศัพทของฝายสนับสนุนทางโทรศัพท.................................102
หลังระยะเวลาการใหการสนับสนุนทางโทรศัพท...................................104

คําแนะนําในการแกไขปญหาและแหลงขอมูล...............................................104
การแกไขปญหาเครื่องพิมพ......................................................................105

เครื่องพิมพหยุดทํางานโดยไมทราบสาเหตุ...............................................105
มีเสียงรบกวนดังมาจากเครื่องพิมพ........................................................105
การปรับตําแหนงลมเหลว....................................................................106
เครื่องพิมพไมมีการตอบสนอง (ไมพิมพเอกสารใดๆ)................................106
เครื่องพิมพงานชา..............................................................................107
อุปกรณพิมพหนาวางหรือพิมพบางหนา..................................................109
ขอมูลบางอยางหายไปหรือไมถูกตอง......................................................109
การจัดวางขอความหรือภาพกราฟกไมถูกตอง..........................................110

การแกไขปญหาเบื้องตนคุณภาพการพิมพ...................................................111
การแกไขปญหาเกี่ยวกับการปอนกระดาษ....................................................122
การแกไขปญหาการทําสําเนา....................................................................123

ไมมีงานสําเนาออกมาจากอุปกรณ.........................................................124
งานที่ทําสําเนาเปนหนาวาง..................................................................124
เอกสารไมปรากฏขอความหรือมีสีจาง.....................................................124
ขนาดงานสําเนายอลง.........................................................................125
คุณภาพของสําเนาไมดี ......................................................................126
การทําสําเนามีขอผิดพลาดอยางชัดเจน...................................................126
เครื่องพิมพพิมพเพียงครึ่งหนา จากนั้นปลอยกระดาษออกมา.......................127
กระดาษไมตรงประเภท.......................................................................128

สารบัญ

5

background image

การแกไขปญหาการสแกน.......................................................................128

สแกนเนอรไมทํางาน..........................................................................128
การสแกนใชเวลานาน.........................................................................129
เอกสารบางสวนไมถูกสแกนหรือขอความหายไป......................................129
ไมสามารถแกไขขอความได................................................................130
ขอความแสดงขอผิดพลาด...................................................................131
คุณภาพงานสแกนต่ํา..........................................................................131
การสแกนมีขอบกพรอง.......................................................................133

การแกไขปญหาโทรสาร..........................................................................133

การทดสอบโทรสารลมเหลว.................................................................134

การแกไขปญหาโดยใชบริการทางเว็บและเว็บไซตของ HP ............................154

การแกไขปญหาโดยใชบริการทางเว็บ....................................................154
การแกไขปญหาโดยใชเว็บไซตของ HP.................................................155

การแกปญหาการใชงานแบบไรสาย ...........................................................155

การแกไขปญหาการใชงานแบบไรสายขั้นตน...........................................156
การแกไขปญหาเครือขายไรสายขั้นสูง....................................................157

ขั้นตอนที่ 1: ตรวจสอบวาเครื่องคอมพิวเตอรของคุณเชื่อมตอกับเครือขาย
ของคุณแลว.................................................................................158
ขั้นตอนที่ 2: ตรวจดูใหแนใจวาเครื่องพิมพเชื่อมตออยูกับเครือขายของ
คุณแลว.......................................................................................159
ขั้นตอนที่ 3: ตรวจสอบวาซอฟตแวรไฟรวอลลบล็อกการสื่อสารอยูหรือไม. 160
ขั้นตอนที่ 4: ตรวจดูใหแนใจวาเครื่องพิมพอยูในสถานะออนไลนและ
พรอมใชงาน................................................................................161
ขั้นตอนที่ 5: ตรวจสอบวาเครื่องพิมพแบบไรสายถูกตั้งคาเปนไดรเวอร
เครื่องพิมพเริ่มตน (เฉพาะ Windows เทานั้น)...................................162
ขั้นตอนที่ 6: ตรวจสอบวาเครื่องคอมพิวเตอรของคุณเชื่อมตอกับเครือขาย
ของคุณแลวผานเครือขาย Virtual Private Network (VPN)...............163
หลังจากแกไขปญหาตางๆ แลว ........................................................164

การกําหนดคาซอฟตแวรไฟรวอลลของคุณเพื่อทํางานรวมกับเครื่องพิมพ............164
การแกไขปญหาเกี่ยวกับการจัดการเครื่องพิมพ.............................................166

ไมสามารถเปดเว็บเซิรฟเวอรแบบฝงได..................................................166

การแกไขปญหาเกี่ยวกับการติดตั้ง.............................................................167

ขอแนะนําสําหรับการติดตั้งฮารดแวร.....................................................168
ขอแนะนําสําหรับการติดตั้งซอฟตแวรของ HP.........................................168
การแกปญหาระบบเครือขาย................................................................169

ทําความเขาใจกับ Printer Status Report (รายงานสถานะเครื่องพิมพ)...........171
การทําความเขาใจหนาการกําหนดคาเครือขาย..............................................172

6

background image

นํากระดาษที่ติดออก...............................................................................174

เอากระดาษที่ติดออก..........................................................................174
การหลีกเลี่ยงมิใหกระดาษติด...............................................................177

A ขอมูลทางเทคนิค

ขอมูลเกี่ยวกับการรับประกัน.....................................................................179

ประกาศเกี่ยวกับการรับประกันอยางจํากัดของ Hewlett-Packard...............180
ขอมูลการรับประกันของตลับหมึกพิมพ...................................................181

ขอกําหนดรายละเอียดของเครื่องพิมพ.........................................................182

ขอกําหนดรายละเอียดทางกายภาพ........................................................182
คุณสมบัติและความสามารถของผลิตภัณฑ...............................................182
ขอกําหนดรายละเอียดเกี่ยวกับหนวยประมวลผลและหนวยความจํา...............183
ขอกําหนดเกี่ยวกับระบบ......................................................................183
ขอกําหนดรายละเอียดเกี่ยวกับโปรโตคอลเครือขาย....................................184
ขอกําหนดเฉพาะของเว็บเซิรฟเวอรแบบฝง.............................................185
ขอมูลจําเพาะของวัสดุพิมพ..................................................................185

ทําความเขาใจกับขอกําหนดรายละเอียดของวัสดุพิมพที่สนับสนุน.............185
ตั้งคาระยะหางจากขอบกระดาษต่ําสุด................................................189

ขอกําหนดรายละเอียดเกี่ยวกับการพิมพ..................................................190
ขอกําหนดรายละเอียดเกี่ยวกับการทําสําเนา.............................................190
ขอกําหนดรายละเอียดเกี่ยวกับโทรสาร....................................................190
ขอกําหนดรายละเอียดเกี่ยวกับการสแกน.................................................191
ขอกําหนดเฉพาะสําหรับบริการทางเว็บ...................................................191

HP ePrint..................................................................................191
Print App (แอพพลิเคชันการพิมพ).................................................192

ขอกําหนดเฉพาะของเว็บไซตของ HP...................................................192
ขอกําหนดรายละเอียดเกี่ยวกับสภาพแวดลอม...........................................192
ขอกําหนดรายละเอียดดานไฟฟา...........................................................192
ขอกําหนดรายละเอียดเกี่ยวกับการสงเสียง...............................................192

สารบัญ

7

background image

ขอมูลเกี่ยวกับขอบังคับ............................................................................193

หมายเลขรุนตามขอบังคับ:...................................................................193
ประกาศของ FCC.............................................................................194
ประกาศสําหรับผูใชเครือขายโทรศัพทในเกาหลี........................................194
ประกาศวาดวยการตรงตาม VCCI (Class B) สําหรับผูใชในประเทศญี่ปุน...195
ประกาศแจงเตือนผูใชในประเทศญี่ปุนเกี่ยวกับสายไฟ................................195
ประกาศวาดวยการสงเสียงรบกวนสําหรับประเทศเยอรมัน..........................195
ประกาศเกี่ยวกับไฟแสดงสถานะ LED ..................................................195
การเคลือบเงาอุปกรณตอพวงสําหรับประเทศเยอรมัน.................................195
ประกาศสําหรับผูใชเครือขายโทรศัพทของสหรัฐฯ: FCC requirements......196
ประกาศสําหรับผูใชเครือขายโทรศัพทในแคนาดา.....................................197
ประกาศสําหรับผูใชเครือขายโทรศัพทในเยอรมนี.....................................197
ประกาศเกี่ยวกับโทรสารแบบมีสายของออสเตรเลีย....................................198
ประกาศขอบังคับของสหภาพยุโรป........................................................198
ขอมูลเกี่ยวกับขอบังคับสําหรับผลิตภัณฑแบบไรสาย..................................199

การไดรับรังสีคลื่นความถี่วิทยุ..........................................................199
ประกาศสําหรับผูใชในบราซิล..........................................................199
ประกาศสําหรับผูใชในแคนาดา........................................................200
ประกาศสําหรับผูใชในไตหวัน..........................................................200

โครงการดูแลรักษาผลิตภัณฑเพื่อสิ่งแวดลอม...............................................201

การใชกระดาษ..................................................................................201
พลาสติก..........................................................................................201
เอกสารขอมูลเกี่ยวกับความปลอดภัยในการใชวัสดุ....................................201
โครงการรีไซเคิล...............................................................................202
โครงการรีไซเคิลสําหรับอุปกรณอิงคเจ็ตของ HP......................................202
การทิ้งอุปกรณที่หมดอายุการใชงานโดยผูใชในครัวเรือนภายในสหภาพยุโรป. 203
การใชไฟ.........................................................................................203
สารเคมี...........................................................................................204
ขอมูลแบตเตอรี่.................................................................................204

การทิ้งแบตเตอรี่ในไตหวัน..............................................................204
คําเตือนสําหรับผูใชในรัฐแคลิฟอรเนีย...............................................204

กฎระเบียบเกี่ยวกับแบตเตอรี่ของสหภาพยุโรป.........................................206
ประกาศ RoHS (เฉพาะประเทศจีนเทานั้น)............................................207
ประกาศเกี่ยวกับ RoHS (เฉพาะประเทศยูเครนเทานั้น).............................207

สิทธิ์การใชงานสําหรับบุคคลที่สาม.............................................................208

8

background image

B อุปกรณสิ้นเปลืองและอุปกรณเสริมของ HP

การสั่งซื้ออุปกรณใชสิ้นเปลืองสําหรับการพิมพแบบออนไลน............................220
อุปกรณใชสิ้นเปลือง................................................................................220

ตลับหมึกพิมพ...................................................................................221
วัสดุพิมพ HP...................................................................................221

C การตั้งคาโทรสารเพิ่มเติม

การตั้งคาโทรสาร (ระบบโทรศัพทแบบขนาน)..............................................223

เลือกการตั้งคาโทรสารที่ถูกตองสําหรับบานหรือสํานักงานของคุณ.................224
กรณี A: สายโทรสารแยกตางหาก (ไมรับสายสนทนา)...............................227
กรณี B: ตั้งคาเครื่องพิมพที่มี DSL........................................................228
กรณี C: การตั้งคาเครื่องพิมพที่มีระบบโทรศัพท PBX หรือสาย ISDN.........229
กรณี D: โทรสารที่มีบริการเสียงเรียกเขาเฉพาะอยูบนสายเดียวกัน................230
กรณี E: สายที่ใชโทรศัพท/โทรสารรวมกัน..............................................232
กรณี F: สายสนทนา/โทรสารที่ใชรวมกับวอยซเมล....................................233
กรณี G: สายโทรสารที่ใชรวมกับโมเด็มของคอมพิวเตอร (ไมรับสายสนทนา). 235

การติดตั้งเครื่องพิมพรวมกับโมเด็ม dial-up ของคอมพิวเตอร................235
การติดตั้งเครื่องพิมพรวมกับโมเด็ม DSL/ADSL ของคอมพิวเตอร.........236

กรณี H: สายสนทนา/โทรสารใชรวมกับโมเด็มของคอมพิวเตอร...................238

สายโทรสาร/สายสนทนาที่ใชรวมกันกับโมเด็ม dial-up ของคอมพิวเตอร. .238
สายโทรสาร/สายสนทนาที่ใชรวมกันกับโมเด็ม DSL/ADSL ของ
คอมพิวเตอร................................................................................241

กรณี I: สายสนทนา/โทรสารที่ใชรวมกับเครื่องตอบรับอัตโนมัติ...................243
กรณี J: สายโทรสาร/สายสนทนาที่ใชรวมกับโมเด็มคอมพิวเตอรและเครื่อง
ตอบรับ............................................................................................244

สายสนทนา/สายโทรสารที่ใชรวมกับโมเด็ม dial-up ของคอมพิวเตอรและ
เครื่องตอบรับ...............................................................................245
สายโทรสาร/สายสนทนาที่ใชรวมกับโมเด็ม DSL/ADSL ของ
คอมพิวเตอรและเครื่องตอบรับ.........................................................248

กรณี K: สายสนทนา/สายโทรสารที่ใชรวมกับโมเด็ม dial-up ของ
คอมพิวเตอรและวอยซเมล...................................................................250

การติดตั้งโทรสารแบบอนุกรม...................................................................252
การทดสอบการตั้งคาโทรสาร....................................................................253

สารบัญ

9

background image

D การตั้งคาเครือขาย

การตั้งคาเครื่องพิมพสําหรับการสื่อสารไรสาย...............................................254

กอนเริ่มใชงาน..................................................................................255
การติดตั้งเครื่องพิมพในเครือขายไรสายของคุณ.......................................255
การติดตั้งเครื่องพิมพโดยใชซอฟตแวรเครื่องพิมพ HP (แนะนํา).................255
การตั้งคาเครื่องพิมพโดยใช Wireless Setup Wizard (ตัวชวยการติดตั้ง
แบบไรสาย)......................................................................................256
การติดตั้งเครื่องพิมพโดยใช WiFi Protected Setup (WPS)..................256

การเชื่อมตอเครื่องพิมพโดยใชวิธีการกดปุม........................................256
การเชื่อมตอเครื่องพิมพโดยใชวิธีการรหัส PIN....................................257

การติดตั้งเครื่องพิมพโดยใชเว็บเซิรฟเวอรแบบฝง (EWS).........................257
การเปลี่ยนประเภทการเชื่อมตอ.............................................................257
การทดสอบการเชื่อมตอแบบไรสาย.......................................................258
แนวทางการรักษาความปลอดภัยสําหรับเครือขายไรสาย.............................258

ภาพรวมของการตั้งคาความปลอดภัย.................................................259
เพิ่มฮารดแวรแอดเดรสในเราเตอรไรสาย (การกรอง MAC)..................259
แนวทางการรักษาความปลอดภัยระบบไรสายอื่นๆ................................260

แนวทางการลดสัญญาณรบกวนบนเครือขายแบบไรสาย.............................261

การเปลี่ยนการตั้งคาเครือขายเบื้องตน.........................................................261

เรียกดูและพิมพการตั้งคาเครือขาย.........................................................261
การเปดและปดวิทยุไรสาย...................................................................261

การเปลี่ยนการตั้งคาเครือขายขั้นสูง............................................................262

การตั้งคาความเร็วในการเชื่อมตอ..........................................................262
การดูการตั้งคา IP..............................................................................262
การเปลี่ยนการตั้งคา IP.......................................................................262
รีเซ็ตการตั้งคาเครือขาย......................................................................263

การถอนการติดตั้งและติดตั้งซอฟตแวรของ HP ใหม.....................................263

E เครื่องมือการจัดการเครื่องพิมพ

Toolbox (กลองเครื่องมือ) (Windows).....................................................265
HP Utility (ยูทิลิตี้ของ HP) (Mac OS X).................................................265
เว็บเซิรฟเวอรแบบฝง..............................................................................266

เกี่ยวกับคุกกี้.....................................................................................266
วิธีเปดเว็บเซิรฟเวอรแบบฝง.................................................................267

ดัชนี........................................................................................................278

10

background image

1

เริ่มตนใชงาน

คูมือผูใชฉบับนี้จะแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีใชเครื่องพิมพและการแกไข
ปญหาตางๆ

การเขาใชงาน

การรักษาสิ่งแวดลอม

รูจักกับสวนประกอบตางๆ ของเครื่องพิมพ

การใชแผงควบคุมของเครื่องพิมพ

การคนหาหมายเลขรุนของเครื่องพิมพ

HP Digital Solutions (โซลูชันดิจิตอลของ HP)

การเลือกวัสดุพิมพ

การปอนตนฉบับลงบนกระจกสแกนเนอร

ปอนตนฉบับในตัวปอนกระดาษอัตโนมัติ (ADF)

การปอนวัสดุพิมพ

การบํารุงรักษาเครื่องพิมพ

การอัพเดตเครื่องพิมพ

การปดเครื่องพิมพ

หมายเหตุ หากคุณกําลังใชงานเครื่องพิมพรวมกับคอมพิวเตอรที่ใชระบบ
ปฏิบัติการ Windows XP Starter Edition, Windows Vista Starter
Edition หรือ Windows 7 Starter Edition อาจไมมีคุณลักษณะบาง
ประการ สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ ขอกําหนดเกี่ยวกับระบบ

การเขาใชงาน

เครื่องพิมพจะมีคุณสมบัติตางๆ เพื่อใหผูใชงานที่พิการสามารถใชงานได
การมองเห็น
ผูใชที่มีความพิการทางสายตาหรือมีความสามารถในการมองเห็นต่ําสามารถใช
ซอฟตแวรของ HP ที่มาพรอมกับเครื่องพิมพได โดยใชตัวเลือกและคุณสมบัติ
การเขาใชงานตางๆ ของระบบปฏิบัติการ นอกจากนี้ ซอฟตแวรยังสนับสนุน
เทคโนโลยีเพื่อใหความชวยเหลือสวนใหญ เชน โปรแกรมอานหนาจอ
โปรแกรมอานอักษรเบรลล และโปรแกรมแปลงเสียงเปนขอความ สําหรับผูใชที่
ตาบอดสี ปุมและแท็บสีที่ใชในซอฟตแวรของ HP และบนแผงควบคุมของ
เครื่องพิมพจะมีขอความสั้นๆ หรือชื่อไอคอนที่สื่อถึงการทํางานที่เกี่ยวของกํากับ
อยู

เริ่มตนใชงาน

11