Zjednodušenie ovládania

background image

Zjednodušenie ovládania

Informácie týkajúce sa životného prostredia

Popis súčastí tlačiarne

Používanie ovládacieho panela tlačiarne

Vyhľadanie čísla modelu tlačiarne

Digitálne riešenia od spoločnosti HP

Výber tlačového média

Položenie predlohy na sklenenú podložku skenera

Vloženie originálu do automatického podávača dokumentov (ADF)

Vkladanie médií

Údržba tlačiarne

Aktualizácia tlačiarne

Vypnutie tlačiarne

Poznámka Ak používate túto tlačiareň s počítačom s operačným systémom
Windows XP Starter Edition, Windows Vista Starter Edition alebo Windows 7
Starter Edition, niektoré funkcie nemusia byť k dispozícii. Ďalšie informácie nájdete
v časti Systémové požiadavky.

Zjednodušenie ovládania

Táto tlačiareň poskytuje množstvo funkcií, vďaka ktorým je dostupná pre
hendikepovaných ľudí.
Zrak
Softvér tlačiarne dodávaný s tlačiarňou je dostupný pre používateľov s poškodeným
alebo slabým zrakom prostredníctvom možností a funkcií zjednodušenia ovládania
operačného systému. Tento softvér podporuje aj väčšinu pomocných technológií, ako
sú čítačky obsahu obrazovky, čítačky Braillovho písma a aplikácie na prevod reči do
textovej podoby. Pre farboslepých používateľov sú na farebných tlačidlách a kartách
softvéru a ovládacieho panela tlačiarne HP uvedené jednoduché texty alebo ikony
vyjadrujúce príslušnú akciu.
Mobilita
Používatelia s postihnutím pohybového aparátu môžu spúšťať funkcie softvéru HP
pomocou príkazov klávesnice. Softvér tlačiarne HP podporuje aj možnosti
zjednodušenia ovládania systému Windows, ako sú funkcie Jedným prstom,
Ozvučenie klávesov, Filtrovanie klávesov a Klávesy myši. Kryty tlačiarne, tlačidlá,
zásobníky papiera a vodiace lišty papiera môžu ovládať používatelia s obmedzenou
silou a obmedzeným dosahom.
Podpora

Začíname

9

background image

Ďalšie podrobné informácie o zjednodušení ovládania tejto tlačiarne a záväzku
spoločnosti HP týkajúceho sa zjednodušenia ovládania jej produktov nájdete na
webovej lokalite spoločnosti HP www.hp.com/accessibility.
Informácie o zjednodušení ovládania pre systém Mac OS X nájdete na webovej lokalite
spoločnosti Apple www.apple.com/accessibility.