Vkladanie obálok

background image

Vkladanie obálok

Postup vkladania obálok
Obálky vkladajte podľa týchto pokynov.
1. Nadvihnite výstupný zásobník.
2. Čo najviac vysuňte priečne vodiace lišty vo vstupnom zásobníku.
3. Podľa obrázka vložte obálky tlačenou stranou nadol. Skontrolujte, či stoh obálok

nepresahuje čiary vyznačené v zásobníku.

Poznámka Obálky nevkladajte, pokiaľ tlačiareň tlačí.

4. Vodiace lišty média zasuňte do zásobníka tak, aby sa dotkli okraja stohu obálok.
5. Spustite nadol výstupný zásobník.
6. Vytiahnite nadstavec zásobníka.

Vkladanie médií

23