Vkladanie médií vlastnej veľkosti

background image

Vkladanie médií vlastnej veľkosti

Vkladanie médií vlastnej veľkosti
Médiá vlastnej veľkosti vkladajte podľa týchto pokynov.

Upozornenie Používajte iba také médiá vlastnej veľkosti, ktoré podporuje
tlačiareň. Ďalšie informácie nájdete v časti Špecifikácie médií.

1. Nadvihnite výstupný zásobník.
2. Čo najviac vysuňte priečnu vodiacu lištu papiera.
3. Médium vložte do zásobníka tlačenou stranou nadol. Ubezpečte sa, že stoh médií

je vložený čo najhlbšie dovnútra tlačiarne a že nepresahuje čiarové značky v
zásobníku.

Poznámka Nevkladajte papier, pokiaľ tlačiareň tlačí.

4. Vodiace lišty média zasuňte do zásobníka tak, aby sa dotkli okraja stohu médií.

Kapitola 1

24

Začíname

background image

5. Spustite nadol výstupný zásobník.
6. Vytiahnite nadstavec zásobníka.