Vkladanie médií štandardnej veľkosti

background image

V tejto časti sú uvedené pokyny na vkladanie médií do tlačiarne.
Táto časť obsahuje nasledujúce témy:

Vkladanie médií štandardnej veľkosti

Vkladanie obálok

Vkladanie kariet a fotografického papiera

Vkladanie médií vlastnej veľkosti

Vkladanie médií štandardnej veľkosti

Postup vloženia médií štandardnej veľkosti
Štandardné médiá vkladajte podľa týchto pokynov.
1. Nadvihnite výstupný zásobník.
2. Čo najviac vysuňte priečnu vodiacu lištu papiera.
3. Médium vložte do zásobníka tlačenou stranou nadol. Ubezpečte sa, že stoh médií

je vložený čo najhlbšie dovnútra tlačiarne a že nepresahuje čiarové značky v
zásobníku.

h

Poznámka Nevkladajte papier, pokiaľ tlačiareň tlačí.

4. Vodiace lišty média zasuňte do zásobníka tak, aby sa dotkli okraja stohu médií.

Kapitola 1

22

Začíname

background image

5. Spustite nadol výstupný zásobník.
6. Vytiahnite nadstavec zásobníka.