Vkladanie kariet a fotografického papiera

background image

Vkladanie kariet a fotografického papiera

Postup vkladania kariet a fotografického papiera
Fotografický papier vkladajte podľa týchto pokynov.
1. Nadvihnite výstupný zásobník.
2. Čo najviac vysuňte priečnu vodiacu lištu vo vstupnom zásobníku.
3. Médium vložte do zásobníka tlačenou stranou nadol. Ubezpečte sa, že stoh médií

je vložený čo najhlbšie dovnútra tlačiarne a že nepresahuje čiarové značky v
zásobníku. Ak má fotografický papier pozdĺž jednej strany odtŕhací okraj, dbajte na
to, aby smeroval k prednej strane tlačiarne.

Poznámka Nevkladajte papier, pokiaľ tlačiareň tlačí.

4. Vodiace lišty média zasuňte do zásobníka tak, aby sa dotkli okraja stohu médií.
5. Spustite nadol výstupný zásobník.
6. Vytiahnite nadstavec zásobníka.