Údržba tlačiarne

background image

Údržba tlačiarne

Táto časť obsahuje pokyny na udržiavanie tlačiarne v najlepšom prevádzkovom stave.
Tieto údržbové postupy vykonávajte podľa potreby.