Zmena nastavení tlačiarne

background image

Zmena nastavení tlačiarne

Pomocou ovládacieho panela môžete zmeniť režim a nastavenia tlačiarne, tlačiť
správy alebo získať pomoc pri používaní tlačiarne.

Tip Ak je tlačiareň pripojená k počítaču, nastavenia tlačiarne môžete zmeniť aj
použitím softvérových nástrojov od spoločnosti HP dostupných v počítači, ako sú
napríklad softvér tlačiarne HP, HP Utility (Mac OS X) alebo server EWS. Ďalšie
informácie o týchto nástrojoch nájdete v časti Nástroje na spravovanie tlačiarne.

Táto časť obsahuje nasledujúce témy:

Výber režimu

Postup výberu iného režimu

Postup zmeny nastavení režimu

Zmena nastavení tlačiarne

Výber režimu
V hlavnej ponuke displeja ovládacieho panela sa zobrazujú dostupné režimy pre
tlačiareň.
Ak chcete vybrať režim, dotykom tlačidla (šípka doľava) alebo (šípka doprava)
zobrazte dostupné režimy a potom dotknite ikony a vyberte príslušný režim. Podľa
výziev na displeji ovládacieho panela dokončite úlohu. Na displeji ovládacieho panela
sa po dokončení úlohy znova zobrazí hlavná ponuka.

Postup výberu iného režimu

Dotknutím sa tlačidla

(tlačidlo Späť) sa vrátite do hlavnej ponuky. Tlačidlá (šípka

doľava) alebo (šípka doprava) umožňujú prechádzať dostupnými režimami. Ak
chcete vybrať požadovaný režim, dotknite sa príslušnej ikony.

Postup zmeny nastavení režimu
1.
Po výbere režimu môžete dotykom tlačidiel so šípkou postupne prechádzať

zobrazením dostupných nastavení a potom dotykom vybrať nastavenie, ktoré
chcete zmeniť.

2. Podľa výziev na obrazovke zmeňte nastavenia a potom sa dotknite tlačidla

Hotovo.

Poznámka Dotknutím sa tlačidla

(tlačidlo Späť) sa vrátite do predchádzajúcej

ponuky.

Zmena nastavení tlačiarne
Ak chcete zmeniť nastavenia tlačiarne alebo tlačiť správy, použite možnosti dostupné
na obrazovke Nastavenie:
1. Dotknite sa tlačidla (šípka doprava) a potom tlačidla Nastavenie.
2. Dotykom šípok môžete prechádzať obrazovkami.
3. Dotykom položiek na obrazovke môžete vyberať obrazovky alebo možnosti.

Používanie ovládacieho panela tlačiarne

15

background image

Poznámka Pomocou tlačidla

(tlačidlo Späť) sa vrátite do predchádzajúcej

ponuky.