Zmena nastavení tlačiarne

background image

Zmena nastavení tlačiarne

Pomocou ovládacieho panela môžete zmeniť režim a nastavenia tlačiarne, tlačiť
správy alebo získať pomoc pri používaní tlačiarne.

Tip Ak je tlačiareň pripojená k počítaču, nastavenia tlačiarne môžete zmeniť aj
použitím softvérových nástrojov od spoločnosti HP dostupných v počítači, ako sú
napríklad softvér tlačiarne HP, HP Utility (Mac OS X) alebo server EWS. Ďalšie
informácie o týchto nástrojoch nájdete v časti Nástroje na spravovanie tlačiarne.