Prehľad tlačidiel a indikátorov

background image

Táto časť obsahuje nasledujúce témy:

Prehľad tlačidiel a indikátorov

Ikony na displeji ovládacieho panela

Zmena nastavení tlačiarne

Prehľad tlačidiel a indikátorov

Nasledujúce schémy a príslušné tabuľky slúžia ako rýchla pomôcka pre funkcie
ovládacieho panela tlačiarne.

?

1

2

3

5

6

7

4

8

Označenie

Názov a popis

1

Tlačidlo úvodnej obrazovky: Slúži na návrat na úvodnú obrazovku z ľubovoľnej inej
obrazovky.

2

Displej ovládacieho panela: Dotykom displeja môžete vybrať príslušné možnosti ponuky.
Informácie o ikonách zobrazených na displeji nájdete v časti Ikony na displeji ovládacieho
panela.

3

Tlačidlo Pomocníka: Slúži na otvorenie ponuky Pomocník.

4

Tlačidlo Zrušiť: Zastavuje úlohu, ukončuje ponuku alebo nastavenia.

5

Tlačidlo so šípkou doprava: Slúži na pohyb medzi nastaveniami v ponukách.

6

Tlačidlo Späť: Slúži na návrat do predchádzajúcej ponuky.

7

Indikátor bezdrôtovej komunikácie: Ikona svieti, keď je zapnutá funkcia bezdrôtového
rozhrania (802.11).

pokračovanie

Používanie ovládacieho panela tlačiarne

13

background image

Označenie

Názov a popis

8

Tlačidlo Šípka doľava: Slúži na pohyb medzi nastaveniami v ponukách.