Ikony na displeji ovládacieho panela

background image

Ikony na displeji ovládacieho panela

Ikona

Účel

Signalizuje, že bezdrôtové sieťové pripojenie je aktívne. Počet vlnoviek označuje
intenzitu signálu. Slúži pre infraštrukturálny režim. Ďalšie informácie nájdete v
časti Nastavenie tlačiarne pre bezdrôtovú komunikáciu.

Zobrazí obrazovku, kde sa môžete dozvedieť o funkciách tlačiarne, ktoré
prispievajú k zachovávaniu prírodných zdrojov a znižujú vplyv vašich volieb tlače
na životné prostredie.

Tip Táto obrazovka tiež umožňuje konfiguráciu niektorých funkcií.

Zobrazuje, či je služba HP ePrint zapnutá. Ďalšie informácie získate v časti
Služba HP ePrint.

Zobrazí obrazovku, na ktorej môžete kopírovať alebo vyberať ďalšie možnosti.

Zobrazí obrazovku, na ktorej môžete odosielať faxy alebo zvoliť nastavenia faxu.

Zobrazí obrazovku, v ktorej môžete skenovať alebo meniť nastavenia skenovania.

Zobrazí obrazovku, v ktorej môžete používať aplikácie HP Apps.

Zobrazí obrazovku, na ktorej môžete upravovať možnosti tlače fotografií.

Slúži na zobrazenie obrazovky Nastavenie na generovanie správ, zmenu
nastavení faxu a iných údržbových nastavení a prístup na obrazovku Pomocník.

Poskytuje ďalšie informácie o funkciách tlačiarne.

Zobrazí obrazovku, na ktorej si môžete pozrieť informácie o atramentových
kazetách vrátane úrovní naplnenia. Ak niektorá atramentová kazeta vyžaduje
pozornosť, táto ikona má červené orámovanie.

Poznámka Upozornenia a indikátory úrovne atramentu poskytujú len odhady na
účely plánovania. Keď sa na displeji ovládacieho panela zobrazí správa
upozorňujúca na nedostatok atramentu, mali by ste mať pripravenú náhradnú
kazetu, aby ste sa vyhli možnému oneskoreniu tlače. Kazety nemusíte meniť, kým
sa na displeji nezobrazí výzva.

Zobrazí stav funkcie Automatická odpoveď. Dotykom tlačidla Automatická
odpoveď
túto funkciu zapnete alebo vypnete. Ďalšie informácie nájdete v časti
Nastavenie režimu odpovedania (automatická odpoveď).

Kapitola 1
pokračovanie

14

Začíname