Informácie týkajúce sa životného prostredia

background image

Informácie týkajúce sa životného prostredia

Spoločnosť Hewlett-Packard sa zaväzuje, že bude vyrábať kvalitné výrobky ekologicky
prijateľným spôsobom. Toto zariadenie bolo skonštruované tak, aby bolo
recyklovateľné. Ďalšie informácie nájdete v časti Program dozoru nad výrobou
ekologických produktov.
Spoločnosť HP je odhodlaná pomáhať zákazníkom znižovať ich negatívny vplyv na
životné prostredie. Spoločnosť HP ponúka tieto informácie preto, aby vám pomohla
zamerať sa na spôsoby určovania a znižovania vplyvu vašich tlačových volieb na
životné prostredie.
Ďalšie informácie o iniciatívach spoločnosti HP zameraných na životné prostredie
nájdete na webovej lokalite www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/
Správa napájania
Vyskúšajte tieto spôsoby šetrenia energie:

Zapnite režim spánku tlačiarne a potom vyberte možnosť najkratšieho času. Po
tomto intervale nečinnosti prejde tlačiareň do režimu nízkej spotreby energie. Ak
chcete konfigurovať túto funkciu, na displeji ovládacieho panela tlačiarne sa

dotknite tlačidla

, položky Spánok a potom sa dotknite požadovanej možnosti.

Použite funkciu Plán zapnutia a vypnutia tlačiarne a potom vyberte dni a čas, kedy
sa má tlačiareň automaticky zapnúť a vypnúť. Môžete napríklad nastaviť, aby sa
tlačiareň od pondelka do piatka zapínala ráno o 8:00 a vypínala večer o 20:00.
Týmto spôsobom budete šetriť energiu počas noci a víkendov. Ak chcete
konfigurovať túto funkciu, na displeji ovládacieho panela tlačiarne sa dotknite

tlačidla

, položky Plán zapnutia/vypnutia a potom nastavte čas, kedy sa má

tlačiareň zapnúť a vypnúť.

Stlmte jas obrazovky. Ak chcete konfigurovať túto funkciu, na displeji ovládacieho

panela tlačiarne sa dotknite tlačidla

, položky Jas obrazovky a potom sa

dotknite požadovanej možnosti.

Poznámka Funkcie Režim spánku a Plán zapnutia a vypnutia nie sú momentálne
k dispozícii v prípade, ak v tlačiarni chýba niektorá atramentová kazeta. Po
nainštalovaní kaziet budú tieto funkcie opäť dostupné.

Upozornenie Spoločnosť HP odporúča nahradiť chýbajúce kazety čo najskôr, aby
sa predišlo problémom s kvalitou tlače a možnej zvýšenej spotrebe atramentu
alebo poškodeniu systému zásobovania atramentom. Tlačiareň nikdy nevypínajte,
ak v nej chýbajú atramentové kazety.

Úspora spotrebného tlačového materiálu

Kapitola 1

10

Začíname

background image

Ak chcete šetriť spotrebným tlačovým materiálom, ako je napríklad atrament a papier,
riaďte sa nasledujúcimi pokynmi:

Zmeňte režim tlače na nastavenie konceptu. Pri nastavení konceptu je spotreba
atramentu nižšia.

Nečistite tlačovú hlavu, ak to nie je potrebné. Plytvá sa pri tom atramentom a
skracuje sa životnosť kaziet.

Znížte spotrebu papiera tlačou na obidve strany papiera. Najskôr môžete vytlačiť
nepárne strany, potom ich môžete prevrátiť a vytlačiť párne strany.