Aktualizácia tlačiarne

background image

Aktualizácia tlačiarne

Spoločnosť HP neustále pracuje na zvyšovaní výkonu svojich tlačiarní a poskytovaní
najnovších funkcií. Ak je tlačiareň pripojená k sieti a sú povolené webové služby,
môžete vyhľadať a nainštalovať aktualizácie tlačiarne.
Ak chcete aktualizovať tlačiareň, vykonajte nasledujúce kroky:
1.

Na ovládacom paneli tlačiarne sa dotknite tlačidla

(HP ePrint), položky

Nastavenia a potom sa dotknite položky Aktualizácie produktu.

2. Dotknite sa možnosti Kontrola aktualizácií produktu a potom postupujte podľa

pokynov na displeji.

Aktualizácia tlačiarne

27

background image

Tip Ak chcete, aby tlačiareň automaticky kontrolovala aktualizácie, dotknite sa
položky Nastavenia, položky Aktualizácie produktu, položky Automatická
aktualizácia
a potom sa dotknite položky Automaticky.