Služba HP ePrint

background image

Služba HP ePrint

Služba HP ePrint umožňuje kedykoľvek a z ľubovoľného miesta tlačiť na tlačiarni s
podporou služby HP ePrint.
Ak chcete používať službu HP ePrint, uistite sa, že máte nasledujúce položky:

Počítač alebo mobilné zariadenie s pripojením na internet a e-mailovými funkciami.

Tlačiareň s podporou služby HP ePrint, na ktorej sú povolené webové služby.

Používanie webových služieb

73

background image

Tip Ďalšie informácie o správe a konfigurácii nastavení služby HP ePrint a
informácie o najnovších funkciách získate na lokalite ePrintCenter
(www.eprintcenter.com).

Tlač pomocou služby HP ePrint
Ak chcete vytlačiť dokumenty pomocou služby HP ePrint, vykonajte nasledujúce kroky:
1. V počítači alebo mobilnom zariadení otvorte e-mailovú aplikáciu.

Poznámka Informácie o používaní e-mailovej aplikácie v počítači alebo
mobilnom zariadení získate v dokumentácii dodanej s danou aplikáciou.

2. Vytvorte novú e-mailovú správu a priložte k nej súbor, ktorý chcete vytlačiť.

Zoznam súborov, ktoré možno tlačiť pomocou služby HP ePrint, ako aj pokyny na
používanie služby HP ePrint, získate v častiach Webové služby a Špecifikácie
webových lokalít spoločnosti HP.

3. Zadajte e-mailovú adresu tlačiarne do poľa príjemcu e-mailovej správy a vyberte

možnosť odoslania e-mailovej správy.

Poznámka Uistite sa, že e-mailová adresa tlačiarne je jediná adresa uvedená v
poli príjemcu e-mailovej správy. Ak sú v poli príjemcu uvedené ďalšie e-mailové
adresy, odosielané prílohy sa nemusia vytlačiť.

Zistenie e-mailovej adresy tlačiarne
Ak chcete zobraziť e-mailovú adresu tlačiarne v službe HP ePrint, postupujte podľa
nasledujúcich krokov:

Na úvodnej obrazovke sa dotknite tlačidla

(HP ePrint).

E-mailová adresa tlačiarne sa zobrazí na displeji.

Tip Ak chcete vytlačiť e-mailovú adresu, dotknite sa položky Tlačiť.

Vypnutie služby HP ePrint
Ak chcete vypnúť službu HP ePrint, vykonajte nasledujúce kroky:
1.

Na úvodnej obrazovke sa dotknite tlačidla

(HP ePrint) a potom položky

Nastavenia.

2. Dotknite sa položky ePrint a potom položky Vypnúť.

Poznámka Ak chcete odstrániť všetky webové služby, prečítajte si časť
Odstránenie webových služieb.

Aplikácie tlačiarne

Aplikácie tlačiarne umožňujú ľahko vyhľadať a vytlačiť vopred naformátovaný webový
obsah priamo z vašej tlačiarne.

Kapitola 6

74

Webové služby