Aplikácie tlačiarne

background image

Aplikácie tlačiarne

Aplikácie tlačiarne umožňujú ľahko vyhľadať a vytlačiť vopred naformátovaný webový
obsah priamo z vašej tlačiarne.

Kapitola 6

74

Webové služby

background image

Používanie aplikácií tlačiarne
Ak chcete použiť aplikácie tlačiarne vo svojej tlačiarni, dotknite sa položky Apps
(Aplikácie) na displeji ovládacieho panela tlačiarne a potom sa dotknite tej aplikácie
tlačiarne, ktorú chcete použiť.
Ďalšie informácie o jednotlivých aplikáciách tlačiarne nájdete na webovej lokalite
www.eprintcenter.com.

Správa aplikácií tlačiarne
Aplikácie tlačiarne môžete spravovať prostredníctvom služby ePrintCenter. Môžete ich
pridávať, konfigurovať a odstraňovať, ako aj meniť poradie, v akom sa zobrazujú na
displeji tlačiarne.

Poznámka Ak chcete aplikácie tlačiarne spravovať prostredníctvom služby
ePrintCenter, musíte si vytvoriť konto ePrintCenter a pridať doň svoju tlačiareň.
Ďalšie informácie nájdete na webovej lokalite www.eprintcenter.com.

Vypnutie aplikácií tlačiarne
Ak chcete vypnúť aplikácie tlačiarne, vykonajte nasledujúce kroky:
1.

Na úvodnej obrazovke sa dotknite tlačidla

(HP ePrint) a potom položky

Nastavenia.

2. Dotknite sa položky Apps a potom položky Vypnúť.

Poznámka Ak chcete odstrániť všetky webové služby, prečítajte si časť
Odstránenie webových služieb.

Odstránenie webových služieb

Ak chcete odstrániť webové služby, vykonajte nasledujúce kroky:
1.

Na displeji ovládacieho panela tlačiarne sa dotknite tlačidla

(HP ePrint) a

potom položky Nastavenia.

2. Dotknite sa položky Odstrániť webové služby.

Odstránenie webových služieb

75