Odstránenie webových služieb

background image

Odstránenie webových služieb

Ak chcete odstrániť webové služby, vykonajte nasledujúce kroky:
1.

Na displeji ovládacieho panela tlačiarne sa dotknite tlačidla

(HP ePrint) a

potom položky Nastavenia.

2. Dotknite sa položky Odstrániť webové služby.

Odstránenie webových služieb

75