Tlač na špeciálny papier alebo na papier vlastnej veľkosti (Mac OS X)

background image

Tlač na špeciálny papier alebo na papier vlastnej veľkosti (Mac OS X)

Tlač na špeciálny papier alebo na papier vlastnej veľkosti (Mac OS X)

Poznámka Pred tlačou na papier vlastnej veľkosti musíte nastaviť vlastnú veľkosť
v softvéri tlačiarne HP dodanom s tlačiarňou. Pokyny nájdete v časti Nastavenie
vlastných veľkostí (Mac OS X).

Tlač na špeciálny papier a na papier vlastnej veľkosti

35

background image

1. Vložte príslušný papier do zásobníka. Ďalšie informácie nájdete v časti Vkladanie

médií.

2. Vyberte veľkosť papiera:

a. V ponuke File (Súbor) softvérovej aplikácie kliknite na položku Page Setup

(Nastavenie strany).

Poznámka Ak sa nezobrazí položka ponuky Page Setup (Nastavenie
strany), prejdite na krok 3.

b. Skontrolujte, či je v kontextovej ponuke Format For (Formát pre) vybratá

tlačiareň, ktorú chcete použiť.

c. V kontextovej ponuke Paper Size (Veľkosť papiera) vyberte požadovanú

veľkosť papiera a potom kliknite na tlačidlo OK.

3. V ponuke File (Súbor) softvérovej aplikácie kliknite na položku Print (Tlačiť).
4. Skontrolujte, či je vybratá tlačiareň, ktorú chcete použiť.
5. V kontextovej ponuke Paper Size (Veľkosť papiera) (ak je k dispozícii) vyberte

príslušnú veľkosť papiera.

6. V kontextovej ponuke kliknite na položku Paper Handling (Manipulácia s

papierom).

7. V časti Destination Paper Size (Cieľová veľkosť papiera) kliknite na položku Scale

to fit paper size (Upraviť na veľkosť papiera) a potom vyberte vlastnú veľkosť.

8. Vyberte ľubovoľné ďalšie požadované nastavenia tlače a potom kliknutím na

tlačidlo Print (Tlačiť) spustite tlač.

Nastavenie vlastných veľkostí (Mac OS X)

1. Vložte papier do zásobníka. Ďalšie informácie nájdete v časti Vkladanie médií.
2. V ponuke File (Súbor) softvérovej aplikácie kliknite na položku Page Setup

(Nastavenie strany) a potom skontrolujte, či je v kontextovej ponuke Format For
(Formát pre) vybratá tlačiareň, ktorú chcete použiť.
– ALEBO –
V ponuke File (Súbor) softvérovej aplikácie kliknite na položku Print (Tlačiť) a
potom skontrolujte, či je vybratá tlačiareň, ktorú chcete použiť.

3. Vyberte položku Manage Custom Sizes (Spravovať vlastné veľkosti) v kontextovej

ponuke Paper Size (Veľkosť papiera).

Poznámka Ak sa v dialógovom okne Print (Tlačiť) nezobrazia tieto možnosti,
kliknite na prístupový trojuholník vedľa kontextovej ponuky Printer (Tlačiareň)
alebo kliknite na položku Show Details (Zobraziť detaily).

4. Na ľavej časti obrazovky kliknite na znamienko +, dvakrát kliknite na položku

Untitled (Bez názvu) a zadajte názov novej vlastnej veľkosti.

5. Do polí Width (Šírka) a Height (Výška) zadajte rozmery a nastavte okraje, ak ich

chcete prispôsobiť.

6. Kliknite na tlačidlo OK.

Kapitola 2

36

Tlač