Tlač na obálky (Mac OS X)

background image

Tlač na obálky (Mac OS X)

1. Vložte obálky do zásobníka. Ďalšie informácie nájdete v časti Vkladanie médií.
2. Vyberte veľkosť papiera:

a. V ponuke File (Súbor) softvérovej aplikácie kliknite na položku Page Setup

(Nastavenie strany).

Poznámka Ak sa nezobrazí položka ponuky Page Setup (Nastavenie
strany), prejdite na krok 3.

b. Skontrolujte, či je v kontextovej ponuke Format For (Formát pre) vybratá

tlačiareň, ktorú chcete použiť.

c. V kontextovej ponuke Paper Size (Veľkosť papiera) vyberte príslušnú veľkosť

obálky a potom kliknite na tlačidlo OK.

3. V ponuke File (Súbor) softvérovej aplikácie kliknite na položku Print (Tlačiť).
4. Skontrolujte, či je vybratá tlačiareň, ktorú chcete použiť.
5. V kontextovej ponuke Paper Size (Veľkosť papiera) (ak je k dispozícii) vyberte

príslušnú veľkosť obálky.

6. Vyberte možnosť Orientation (Orientácia).

Poznámka Ak sa nezobrazia tieto možnosti, kliknite na prístupový trojuholník
vedľa kontextovej ponuky Printer (Tlačiareň) alebo kliknite na položku Show
Details
(Zobraziť detaily).

7. Vyberte ľubovoľné ďalšie požadované nastavenia tlače a potom kliknutím na

tlačidlo Print (Tlačiť) spustite tlač.