Tlač fotografií na fotografický papier (Mac OS X)

background image

Tlač fotografií na fotografický papier (Mac OS X)

1. Vložte papier do zásobníka. Ďalšie informácie nájdete v časti Vkladanie médií.
2. Vyberte veľkosť papiera:

a. V ponuke File (Súbor) softvérovej aplikácie kliknite na položku Page Setup

(Nastavenie strany).

Poznámka Ak sa nezobrazí položka ponuky Page Setup (Nastavenie
strany), prejdite na krok 3.

b. Skontrolujte, či je v kontextovej ponuke Format For (Formát pre) vybratá

tlačiareň, ktorú chcete použiť.

c. V kontextovej ponuke Paper Size (Veľkosť papiera) vyberte požadovanú

veľkosť papiera a potom kliknite na tlačidlo OK.

3. V ponuke File (Súbor) softvérovej aplikácie kliknite na položku Print (Tlačiť).
4. Skontrolujte, či je vybratá tlačiareň, ktorú chcete použiť.
5. V kontextovej ponuke Paper Size (Veľkosť papiera) (ak je k dispozícii) vyberte

príslušnú veľkosť papiera.

6. V kontextovej ponuke kliknite na položku Paper Type/Quality (Typ papiera/kvalita)

a potom vyberte tieto nastavenia:

Paper Type (Typ papiera): Príslušný typ fotografického papiera

Quality (Kvalita): Best (Najlepšia) alebo Maximum dpi (Maximálne rozlíšenie).

Poznámka Ak sa nezobrazia tieto možnosti, kliknite na prístupový trojuholník
vedľa kontextovej ponuky Printer (Tlačiareň) alebo kliknite na položku Show
Details
(Zobraziť detaily).

Kapitola 2

34

Tlač

background image

7. V prípade potreby zmeňte možnosti fotografií a farieb:

a. Kliknite na prístupový trojuholník vedľa položky Color Options (Možnosti

farieb) a vyberte príslušné možnosti funkcie Photo Fix (Korekcia fotografie):

Off (Vypnuté): na obrázok sa nevzťahujú žiadne automatické úpravy.

Basic (Základné): automaticky zaostrí obrázok, pričom ostrosť obrázka sa
upraví iba mierne.

b. Ak chcete vytlačiť fotografiu čiernobielo, kliknite na položku Grayscale

(Odtiene sivej) v kontextovej ponuke Color (Farba) a potom vyberte jednu z
nasledujúcich možností:

High Quality (Vysoká kvalita): na tlač fotografií v odtieňoch sivej používa
všetky dostupné farby. To vytvára plynulé a prirodzené odtiene sivej.

Black Print Cartridge Only (Iba čierna tlačová kazeta): na tlač fotografií v
odtieňoch sivej používa čierny atrament. Sivý odtieň sa vytvára zmenou
vzorov čiernych bodov, čo môže mať za následok zrnitý obrázok.

8. Vyberte ľubovoľné ďalšie požadované nastavenia tlače a potom kliknutím na

tlačidlo Print (Tlačiť) spustite tlač.