Tlač dokumentov (Mac OS X)

background image

Tlač dokumentov (Mac OS X)

1. Vložte papier do zásobníka. Ďalšie informácie nájdete v časti Vkladanie médií.
2. Vyberte veľkosť papiera:

a. V ponuke File (Súbor) softvérovej aplikácie kliknite na položku Page Setup

(Nastavenie strany).

Poznámka Ak sa nezobrazí položka ponuky Page Setup (Nastavenie
strany), prejdite na krok 3.

b. Skontrolujte, či je v kontextovej ponuke Format For (Formát pre) vybratá

tlačiareň, ktorú chcete použiť.

c. V kontextovej ponuke Paper Size (Veľkosť papiera) vyberte požadovanú

veľkosť papiera a potom kliknite na tlačidlo OK.

3. V ponuke File (Súbor) softvérovej aplikácie kliknite na položku Print (Tlačiť).
4. Skontrolujte, či je vybratá tlačiareň, ktorú chcete použiť.
5. V kontextovej ponuke Paper Size (Veľkosť papiera) (ak je k dispozícii) vyberte

požadovanú veľkosť papiera.

6. Podľa typu projektu zmeňte nastavenia tlače pre príslušnú možnosť v kontextových

ponukách.

Poznámka Ak sa nezobrazia žiadne možnosti, kliknite na prístupový
trojuholník vedľa kontextovej ponuky Printer (Tlačiareň) alebo kliknite na
položku Show Details (Zobraziť detaily).

7. Kliknutím na tlačidlo Print (Tlačiť) spustite tlač.