Regulačný oznam pre Európsku úniu

background image

Regulačný oznam pre Európsku úniu

Produkty s označením CE vyhovujú nasledujúcim smerniciam EÚ:

Smernica o nízkom napätí 2006/95/ES

Smernica EMC 2004/108/ES

Smernica 2009/125/ES o ekodizajne, ak sa vzťahuje

Súlad s certifikátom CE je platný len v prípade, ak sa produkt napája pomocou správneho
napájacieho adaptéra s označením CE dodaného spoločnosťou HP.
Ak má produkt telekomunikačné funkcie, vyhovuje aj najdôležitejším požiadavkám nasledujúcej
smernice EÚ:
Smernica R&TTE 1999/5/ES
Súlad s týmito smernicami zahŕňa zhodu s príslušnými európskymi normami uvedenými vo
vyhlásení o zhode pre EÚ vydanom spoločnosťou HP pre tento produkt alebo skupinu produktov,
ktoré je k dispozícii ako súčasť dokumentácie k produktu alebo na nasledujúcej webovej stránke:
www.hp.com/go/certificates (do vyhľadávacieho poľa zadajte číslo produktu).
Príslušný súlad je vyznačený pomocou jednej z nasledujúcich značiek zhody umiestnenej na
produkte:

Pre produkty bez telekomunikačných
funkcií a telekomunikačné produkty
harmonizované so smernicami EÚ
(napríklad Bluetooth®) v rámci
výkonovej triedy pod 10 mW.

Pre telekomunikačné produkty bez
harmonizácie so smernicami EÚ (ak
je to relevantné, medzi znakmi CE a !
je vložené 4-miestne číslo
oboznámeného orgánu).

Pozrite si regulačný štítok na produkte.
Telekomunikačné funkcie tohto produktu sa môžu používať v nasledujúcich krajinách EÚ a EZVO:
Rakúsko, Belgicko, Bulharsko, Cyprus, Česká republika, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko,
Nemecko, Grécko, Maďarsko, Island, Írsko, Taliansko, Lotyšsko, Lichtenštajnsko, Litva,
Luxembursko, Malta, Holandsko, Nórsko, Poľsko, Portugalsko, Rumunsko, Slovenská republika,
Slovinsko, Španielsko, Švédsko, Švajčiarsko a Spojené kráľovstvo.
Telefónna prípojka (nie je k dispozícii pri všetkých produktoch) je určená na pripojenie k
analógovým telefónnym sieťam.

Produkty so zariadeniami pre bezdrôtovú sieť LAN
V niektorých krajinách môžu platiť zvláštne povinnosti alebo požiadavky v súvislosti s prevádzkou
bezdrôtových sietí LAN, napríklad obmedzenie len na používanie vo vnútorných priestoroch alebo
obmedzenia týkajúce sa dostupných kanálov. Presvedčte sa, že miestne nastavenia bezdrôtovej
siete sú správne.

Francúzsko
Pri prevádzke tohto produktu s bezdrôtovou sieťou LAN na frekvencii 2,4 GHz platia niektoré
obmedzenia: Produkt sa môže používať vo vnútorných priestoroch v celom frekvenčnom pásme
2400 – 2483,5 MHz (kanály 1 – 13). Pri používaní vo vonkajších priestoroch sa môže použiť len
frekvenčné pásmo 2400 – 2454 MHz (kanály 1 – 7). Najnovšie zmeny v požiadavkách nájdete na
webovej stránke www.arcep.fr.
Kontaktným miestom v regulačných otázkach je:
Hewlett-Packard GmbH, Dept./MS: HQ-TRE, Herrenberger Strasse 140, 71034 Boeblingen,
NEMECKO

Regulačné informácie

159