Využitie papiera

background image

Spoločnosť Hewlett-Packard sa zaväzuje vyrábať kvalitné výrobky spôsobom, ktorý prispieva k
ochrane životného prostredia. Na potrebu budúceho recyklovania sa prihliadalo už pri vývoji tohto
produktu. Počet typov materiálu bol obmedzený na minimum. Toto obmedzenie nemá vplyv na
správnu funkčnosť a spoľahlivosť výrobku. Jednotlivé typy materiálov sa od seba dajú jednoducho
oddeliť. Spony a iné spoje je možné ľahko nájsť, sú dobre prístupné a dajú sa rozobrať pomocou
bežných nástrojov. Dôležité časti sú skonštruované tak, aby v prípade nutnej opravy boli dobre
prístupné a demontovateľné.
Ďalšie informácie nájdete na webovej lokalite venovanej angažovanosti spoločnosti HP v
problematike životného prostredia na adrese:
www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/index.html
Táto časť obsahuje nasledujúce témy:

Využitie papiera