Chemické látky

background image

Chemické látky

Spoločnosť HP je odhodlaná poskytovať svojim zákazníkom informácie o chemických látkach v jej
produktoch v súlade so zákonnými požiadavkami, ako je napríklad norma REACH (nariadenie ES
č. 1907/2006 Európskeho parlamentu a Európskej rady
). Výkaz chemického zloženia tohto
produktu môžete nájsť na nasledujúcej adrese: www.hp.com/go/reach