Záručné informácie o kazetách s atramentom

background image

Záručné informácie o kazetách s atramentom

Záruka na kazety HP platí, ak sa produkt používa v určenom tlačovom zariadení HP. Táto záruka
sa nevzťahuje na atramentové produkty spoločnosti HP, ktoré boli opätovne napĺňané,
spracúvané, nahrádzané, falšované, ani na produkty, s ktorými sa neprimerane zaobchádzalo.
Počas záručnej lehoty sa na produkt vzťahuje záruka iba v prípade, ak sa nespotreboval atrament
značky HP a nedosiahol koniec záručnej lehoty. Koniec záručnej lehoty (vo formáte RRRR-MM)
možno na produkte nájsť vyznačeným spôsobom:

Informácie o záruke

143