Vyhlásenie spoločnosti Hewlett-Packard o obmedzenej záruke

background image

Vyhlásenie spoločnosti Hewlett-Packard o obmedzenej záruke

A. Rozsah obmedzenej záruky

1. Spoločnosť Hewlett-Packard (HP) zaručuje konečnému používateľovi, že vyššie uvedené produkty značky HP nebudú

mať žiadne materiálové ani výrobné vady počas obdobia uvedeného vyššie, ktoré začína plynúť dátumom zakúpenia
produktu zákazníkom.

2. Pre softvérové produkty platí obmedzená záruka spoločnosti HP len na zlyhanie pri vykonaní programových príkazov.

Spoločnosť HP nezaručuje, že ľubovoľný produkt bude pracovať nepretržite alebo bezchybne.

3. Obmedzená záruka HP sa vzťahuje len na tie chyby, ktoré sa vyskytli pri normálnom používaní produktu, a nevzťahuje

sa na žiadne iné problémy, vrátane tých, ktoré vznikli v dôsledku:

a. nesprávnej údržby alebo úpravy;

b. používania softvéru, médií, súčiastok alebo spotrebného tovaru, ktoré nedodala spoločnosť HP a pre ktoré

neposkytuje podporu;

c. prevádzky nevyhovujúcej špecifikáciám produktu;

d. neoprávnených úprav alebo zneužitia.

4. Pri tlačiarenských produktoch značky HP nemá použitie kazety, ktorú nevyrobila spoločnosť HP, alebo opätovne

naplnenej kazety žiadny vplyv ani na záruku pre zákazníka, ani na zmluvu o podpore spoločnosti HP uzavretú so
zákazníkom. Ak však zlyhanie alebo poškodenie tlačiarne súvisí s použitím náplne iného výrobcu ako spoločnosti HP,
opätovne naplnenej atramentovej kazety alebo atramentovej kazety s uplynutou zárukou, spoločnosť HP si účtuje
štandardné poplatky za strávený čas a materiál dodaný v súvislosti s odstraňovaním konkrétnej chyby alebo
poškodenia tlačiarne.

5. Ak spoločnosť HP dostane počas príslušnej záručnej lehoty oznámenie o chybe ľubovoľného produktu, na ktorý sa

vzťahuje záruka, spoločnosť HP buď opraví, alebo vymení produkt, a to podľa uváženia spoločnosti HP.

6. Ak spoločnosť HP nie je schopná opraviť alebo vymeniť chybný produkt, na ktorý sa vzťahuje záruka, spoločnosť HP v

primeranej lehote po oznámení chyby vráti kúpnu cenu daného produktu.

7. Spoločnosť HP nie je povinná opraviť či vymeniť produkt alebo vrátiť zaň peniaze, kým zákazník nevráti chybný produkt

spoločnosti HP.

8. Ľubovoľný náhradný produkt môže byť buď nový alebo ako nový za predpokladu, že jeho funkčnosť je prinajmenšom

totožná s funkčnosťou nahrádzaného produktu.

9. Produkty značky HP môžu obsahovať upravované časti, súčasti alebo materiály z hľadiska výkonu rovnocenné s

novými.

10. Toto vyhlásenie o obmedzenej záruke spoločnosti HP je platné v každej krajine, v ktorej je predmetný produkt HP

distribuovaný spoločnosťou HP. Zmluvy na ďalšie záručné služby, ako napríklad servis u zákazníka, možno získať v
každom autorizovanom stredisku služieb spoločnosti HP v krajinách, kde je produkt distribuovaný spoločnosťou HP
alebo autorizovaným dovozcom.

B. Obmedzenia záruky

V ROZSAHU POVOLENOM MIESTNOU LEGISLATÍVOU, ANI SPOLOČNOSŤ HP ANI JEJ DODÁVATELIA
NEPOSKYTUJÚ ŽIADNE INÉ ZÁRUKY ALEBO PODMIENKY AKÉHOKOĽVEK DRUHU, ČI UŽ VÝSLOVNÉ ALEBO
IMPLIKOVANÉ, ALEBO PODMIENKY OBCHODOVATEĽNOSTI, USPOKOJIVEJ KVALITY A VHODNOSTI NA
KONKRÉTNY ÚČEL.

C. Obmedzenia zodpovednosti

1. V rozsahu povolenom miestnou legislatívou sú práva na nápravu udelené v tomto záručnom vyhlásení jedinými a

výlučnými právami na nápravu zákazníka.

2. V ROZSAHU POVOLENOM MIESTNOU LEGISLATÍVOU, S VÝNIMKOU ZÁVÄZKOV ŠPECIFICKY UVEDENÝCH V

TOMTO ZÁRUČNOM VYHLÁSENÍ, SPOLOČNOSŤ HP ALEBO JEJ DODÁVATELIA NEBUDÚ V ŽIADNOM PRÍPADE
ZODPOVEDAŤ ZA PRIAME, NEPRIAME, ZVLÁŠTNE, NÁHODNÉ ALEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY, ČI UŽ NA ZÁKLADE
ZMLUVY, PROTIPRÁVNEHO KONANIA ALEBO INEJ PRÁVNEJ TEÓRIE, A TO BEZ OHĽADU NA UPOZORNENIE NA
MOŽNOSŤ VZNIKU TAKÝCHTO ŠKÔD.

D. Miestna legislaťva

1. Toto záručné vyhlásenie udeľuje zákazníkovi konkrétne zákonné práva. Zákazník môže mať aj iné práva, ktoré sa

menia podľa jednotlivých štátov USA, podľa jednotlivých provincií v Kanade a podľa jednotlivých krajín kdekoľvek inde
na svete.

2. V takom rozsahu, v akom by bolo toto záručné vyhlásenie v rozpore s miestnou legislatívou, bude sa mať za to, že toto

záručné vyhlásenie bude upravené tak, aby bolo v súlade s danou miestnou legislatívou. Podľa takejto miestnej
legislatívy niektoré odmietnutia a obmedzenia tohto záručného vyhlásenia nemusia pre zákazníka platiť. Napr. niektoré
štáty v USA ako aj niektoré vlády mimo USA (vrátane provincií v Kanade), môžu:

a. vylúčiť odmietnutia a obmedzenia v tomto záručnom vyhlásení z obmedzenia zákonných práv zákazníka (napr.

Veľká Británia);

b. inak obmedziť schopnosť výrobcu uplatniť takéto odmietnutia alebo obmedzenia;

c. udeliť zákazníkovi ďalšie záručné práva, špecifikovať trvanie ďalších implikovaných záruk, ktoré výrobca nemôže

odmietnuť, alebo povoliť obmedzenia trvania implikovaných záruk.

3. ZÁRUČNÉ PODMIENKY ZAHRNUTÉ DO TOHTO ZÁRUČNÉHO VYHLÁSENIA – S VÝNIMKOU ZÁKONOM

POVOLENÉHO ROZSAHU – NEVYLUČUJÚ, NEOBMEDZUJÚ ANI NEMENIA, ALE DOPĹŇAJÚ ZÁVÄZNÉ ZÁKONNÉ
PRÁVA VZŤAHUJÚCE SA NA PREDAJ PRODUKTOV HP ZÁKAZNÍKOM.

Informácia o obmedzenej záruke HP

Vážený zákazník,
v prílohe sú uvedené mená a adresy spoločností skupiny HP, ktoré zabezpečujú plnenia z obmedzenej záruky HP (záruka
výrobcu) vo vašej krajine.
Pokiaľ máte na základe vašej kúpnej zmluvy voči predávajúcemu práva zo zákona presahujúce záruku výrobcu, také

práva nie sú uvedenou zárukou výrobcu dotknuté.
Slovenská republika:
Hewlett-Packard Slovakia, s.r.o., Galvaniho 7, 820 02 Bratislava

Výrobok značky HP

Trvanie obmedzenej záruky

Médiá so softvérom

90 dní

Tlačiareň

1 rok

Tlačové alebo atramentové kazety

Do spotrebovania atramentu HP alebo dátumu „skončenia
záručnej lehoty“ vytlačeného na kazete, pričom plať skoršia z
týchto udalosť. Táto záruka sa nevzťahuje na atramentové
produkty značky HP, ktoré boli opätovne naplnené, prerobené,
renovované, nesprávne používané alebo neodborne otvorené.

Tlačové hlavy (týka sa iba výrobkov s tlačovými hlavami, 1 rok
ktoré smú vymieňať sami zákazníci)

Doplnky

1 rok (ak nie je uvedené inak)

Príloha A

142

Špecifikácie produktu