Skenovanie do počítača

background image

Skenovanie do počítača

Skenovanie originálu do počítača z ovládacieho panela tlačiarne

Poznámka Ak je vaša tlačiareň pripojená k sieti a vy skenujete do počítača so
systémom Windows, pred skenovaním z ovládacieho panela budete musieť povoliť
skenovanie pomocou softvéru. Na pracovnej ploche počítača kliknite na ponuku
Štart, vyberte položku Programy alebo Všetky programy, vyberte priečinok pre
tlačiareň HP a potom vyberte svoju tlačiareň HP. Dvakrát kliknite na možnosť
Scanner Actions (Akcie skenera), dvakrát na možnosť Manage Scan to
Computer
(Spravovať skenovanie do počítača) a potom kliknite na tlačidlo Enable
(Povoliť).

Pomocou týchto krokov môžete skenovať z ovládacieho panela.
1. Položte originál potlačenou stranou smerom nadol do pravého predného rohu

sklenenej podložky alebo do automatického podávača dokumentov. Ďalšie
informácie nájdete v častiach Položenie predlohy na sklenenú podložku skenera a
Vloženie originálu do automatického podávača dokumentov (ADF).

2. Dotknite sa tlačidla Skenovať a potom vyberte položku Počítač.
3. V prípade potreby zmeňte možnosti skenovania.
4. Dotknite sa tlačidla Skenovať.

Skenovanie originálu zo skenovacieho softvéru HP
1.
Položte originál potlačenou stranou smerom nadol do pravého predného rohu

sklenenej podložky alebo do automatického podávača dokumentov. Ďalšie
informácie nájdete v častiach Položenie predlohy na sklenenú podložku skenera a
Vloženie originálu do automatického podávača dokumentov (ADF).

2. V počítači otvorte skenovací softvér od spoločnosti HP.

Windows: Na pracovnej ploche počítača kliknite na ponuku Štart, vyberte
položku Programy alebo Všetky programy, vyberte priečinok pre tlačiareň HP
a potom vyberte položku HP Scan.

Mac OS X: Dvakrát kliknite na ikonu HP Scan 3. Ikona sa nachádza v priečinku
Hewlett-Packard v priečinku Applications (Aplikácie) na najvyššej úrovni
pevného disku.

3. Vyberte ikonu skenovania. V prípade potreby zmeňte nastavenia skenovania.
4. Skenovanie spustite kliknutím na tlačidlo Scan (Skenovať).

Poznámka Použite softvér od spoločnosti HP na skenovanie dokumentov do
upraviteľného textu – do formátu, ktorý umožňuje vyhľadávanie, kopírovanie,
prilepovanie a upravovanie v naskenovanom dokumente. Pomocou tohto formátu
môžete upravovať listy, výstrižky z novín a mnohé iné dokumenty. Ďalšie
informácie nájdete v časti Skenovanie dokumentov ako upraviteľného textu.