Skenovanie dokumentov vo forme upraviteľného textu

background image

Skenovanie dokumentov ako upraviteľného textu

Pri skenovaní dokumentov môžete softvér od spoločnosti HP použiť na skenovanie
dokumentov vo formáte, v ktorom môžete vyhľadávať, kopírovať, priliepať a upravovať.
Môžete tak upravovať listy, výstrižky z novín a mnohé iné dokumenty.
Táto časť obsahuje nasledujúce témy:

Skenovanie dokumentov vo forme upraviteľného textu

Pokyny na skenovanie dokumentov ako upraviteľného textu

Skenovanie dokumentov vo forme upraviteľného textu

Ak chcete skenovať dokumenty ako upraviteľný text, postupujte podľa nasledujúcich
pokynov:
Postupujte podľa pokynov pre váš operačný systém.

Windows
1.
Položte originál potlačenou stranou smerom nadol do pravého predného rohu

sklenenej podložky alebo do automatického podávača dokumentov. Ďalšie
informácie nájdete v častiach Položenie predlohy na sklenenú podložku skenera a
Vloženie originálu do automatického podávača dokumentov (ADF).

2. Na pracovnej ploche počítača kliknite na ponuku Štart, vyberte položku Programy

alebo Všetky programy, vyberte priečinok pre tlačiareň HP a potom vyberte
položku HP Scan.

Skenovanie dokumentov ako upraviteľného textu

41

background image

3. Vyberte typ upraviteľného textu, ktorý chcete použiť pri skenovaní:

Chcem...

Postupujte podľa nasledujúcich krokov

Vyňať iba text bez akéhokoľvek
formátovania originálu

Zo zoznamu skratiek vyberte možnosť
Uložiť ako upraviteľný text (OCR) a potom
z rozbaľovacieho zoznamu Typ súboru
vyberte možnosť Text (.txt).

Vyňať text spolu s formátovaním originálu

Zo zoznamu skratiek vyberte možnosť
Uložiť ako upraviteľný text (OCR) a potom
z rozbaľovacieho zoznamu Typ súboru
vyberte možnosť Rich Text (.rtf).
– alebo –
Zo zoznamu skratiek vyberte možnosť
Uložiť ako PDF a potom z rozbaľovacieho
zoznamu Typ súboru vyberte možnosť
Searchable PDF (.pdf).

4. Spustite skenovanie kliknutím na tlačidlo Skenovať a potom postupujte podľa

pokynov na obrazovke.

Mac OS X
1.
Položte originál potlačenou stranou smerom nadol do pravého predného rohu

sklenenej podložky alebo do automatického podávača dokumentov. Ďalšie
informácie nájdete v častiach Položenie predlohy na sklenenú podložku skenera a
Vloženie originálu do automatického podávača dokumentov (ADF).

2. Dvakrát kliknite na ikonu HP Scan 3. Ikona sa nachádza v priečinku Hewlett-

Packard v priečinku Applications (Aplikácie) na najvyššej úrovni pevného disku.

3. V ponuke HP Scan kliknite na položku Preferences (Voľby).
4. Z kontextovej ponuky Presets (Predvoľby) vyberte predvoľbu Documents

(Dokumenty).

5. Skenovanie spustite kliknutím na tlačidlo Scan (Skenovať).
6. Po ukončení skenovania kliknite na tlačidlo Save (Uložiť) na paneli s nástrojmi

aplikácie HP.

7. Vyberte typ upraviteľného textu, ktorý chcete použiť pri skenovaní:

Chcem...

Postupujte podľa nasledujúcich krokov

Vyňať iba text bez akéhokoľvek
formátovania originálu

Z kontextovej ponuky Format (Formát)
vyberte možnosť TXT.

Vyňať text spolu s formátovaním originálu

Z kontextovej ponuky Format (Formát)
vyberte možnosť RTF alebo PDF-
Searchable
.

8. Kliknite na Save (Uložiť).

Kapitola 3

42

Skenovanie