Vysvetlivky ku konfiguračnej stránke siete

background image

Vysvetlivky ku konfiguračnej stránke siete

Ak je tlačiareň pripojená k sieti, môžete vytlačiť konfiguračnú stránku siete a zistiť z nej
nastavenia siete pre tlačiareň. Konfiguračná strana siete vám pomôže vyriešiť
problémy s pripojením k sieti. Ak sa potrebujete telefonicky spojiť so spoločnosťou HP,
je vhodné vytlačiť predtým túto stranu.

1

2

3

1

2

3

Vysvetlivky ku konfiguračnej stránke siete

135

background image

1. General Information (Všeobecné informácie): Zobrazujú informácie o aktuálnom

stave a type aktívneho pripojenia siete, ako aj ďalšie informácie, napríklad adresu
URL vstavaného webového servera.

2. 802.11 Wireless (Bezdrôtová sieť 802.11): Zobrazuje informácie o bezdrôtovom

sieťovom pripojení, ako je názov hostiteľa, adresa IP, maska podsiete, predvolená
brána a server.

3. Miscellaneous (Rôzne): Zobrazuje informácie o rozšírených nastaveniach siete.

Port 9100: tlačiareň podporuje tlač typu Raw IP prostredníctvom portu TCP
9100. Port TCP/IP na tlačiarni je majetkom spoločnosti HP a je predvoleným
portom tlače. Prístup k nemu sa získava prostredníctvom softvéru od
spoločnosti HP (napríklad prostredníctvom portu HP Standard).

IPP: Protokol IPP (Internet Printing Protocol) je štandardný sieťový protokol pre
vzdialenú tlač. Na rozdiel od ostatných vzdialených protokolov na princípe
adresy IP podporuje protokol IPP kontrolu prístupu, autentifikáciu a šifrovanie a
umožňuje tak bezpečnejšiu tlač.

Bonjour: služby Bonjour (využívajúce systém mDNS alebo Multicast Domain
Name System) sa zvyčajne používajú v malých sieťach, v ktorých sa nepoužíva
tradičný server DNS, na rozpoznávanie adries IP a názvov (prostredníctvom
portu UDP 5353).

SLP: Service Location Protocol (SLP) je štandardný internetový protokol, ktorý
poskytuje pracovné prostredie umožňujúce sieťovým aplikáciám rozpoznávať
prítomnosť, umiestnenie a konfiguráciu sieťových služieb v podnikových
sieťach. Tento protokol zjednodušuje vyhľadávanie a používanie sieťových
zdrojov, napríklad tlačiarní, webových serverov, faxov, kamier, systémov
súborov, záložných zariadení (páskových jednotiek), databáz, adresárov, e-
mailových serverov a kalendárov.

Microsoft Web Services (Webové služby od spoločnosti Microsoft): povoliť
alebo zakázať protokoly Web Services Dynamic Discovery (WS Discovery) od
spoločnosti Microsoft alebo tlačové služby Web Services for Devices (WSD) od
spoločnosti Microsoft podporované touto tlačiarňou. Zakázaním nepoužívaných
tlačových služieb zabrániť prístupu prostredníctvom týchto služieb.

Poznámka Ďalšie informácie o službách WS Discovery a WSD Print
nájdete na lokalite www.microsoft.com.

Tlač konfiguračnej strany siete z ovládacieho panela tlačiarne
Na úvodnej obrazovke sa dotknite položky (šípka doprava) a potom sa dotknite
položky Nastavenie. Dotknite sa položky Správy a potom sa dotknite položky
Konfiguračná stránka siete.