Všeobecné tipy a zdroje riešenia problémov

background image

Všeobecné tipy a zdroje riešenia problémov

Poznámka Mnohé z nasledujúcich krokov vyžadujú softvér HP. Ak ste
nenainštalovali softvér od spoločnosti HP, môžete ho nainštalovať z disku CD so
softvérom od spoločnosti HP dodaného s tlačiarňou alebo ho môžete prevziať z
webovej lokality technickej podpory spoločnosti HP www.hp.com/go/customercare.
Táto webová lokalita poskytuje informácie a nástroje, ktoré vám môžu pomôcť
opraviť mnoho bežných problémov s tlačiarňou.

Skôr ako začnete riešiť problémy, skontrolujte alebo vykonajte nasledujúce kroky:

Skúste vypnúť tlačiareň a znova ju zapnúť.

Informácie o zaseknutom papieri nájdete v časti Odstraňovanie zaseknutého
papiera.

Informácie o problémoch s podávaním papiera, napríklad so zošikmením alebo s
vyberaním papiera, nájdete v časti Riešenie problémov s podávaním papiera.

Tlačidlo (tlačidlo Napájanie) svieti a nebliká. Keď tlačiareň prvýkrát zapnete,
inicializácia po inštalácii atramentových kaziet trvá približne 9 minút.

Skontrolujte, či napájací kábel a ostatné káble fungujú a sú pevne pripojené k
zariadeniu. Skontrolujte, či je tlačiareň pevne pripojená k funkčnej sieťovej
elektrickej zásuvke a či je zapnutá. Informácie o požiadavkách na elektrické
napätie nájdete v časti Elektrické špecifikácie.

Médiá sú správne vložené do vstupného zásobníka a nie sú zaseknuté v tlačiarni.

Všetky baliace pásky a materiály sú odstránené.

Tlačiareň je nastavená ako aktuálna alebo predvolená tlačiareň. V systéme
Windows ju v priečinku Tlačiarne nastavte ako predvolenú. V systéme Mac OS X ju
nastavte ako predvolenú tlačiareň v časti Print & Fax (Tlač a fax) alebo Print &
Scan
(Tlač a skenovanie) v okne System Preferences (Systémové predvoľby).
Bližšie informácie nájdete v dokumentácii k počítaču.

Ak používate počítač so systémom Windows, nie je vybraná položka Tlač s
pozastavením
.

Pri vykonávaní úlohy nie je spustených priveľa programov. Pred ďalším pokusom o
vykonanie úlohy zavrite nepoužívané programy alebo reštartujte počítač.

Všeobecné tipy a zdroje riešenia problémov

85