Vstavaný webový server nemožno otvoriť

background image

Vstavaný webový server nemožno otvoriť

Skontrolujte nastavenie siete

Skontrolujte, či na pripojenie tlačiarne k sieti nepoužívate telefónny kábel alebo
prekrížený kábel.

Skontrolujte, či je sieťový kábel spoľahlivo pripojený k tlačiarni.

Skontrolujte, či je zapnutý a správne funguje sieťový rozbočovač, prepínač alebo
smerovač.

Skontrolujte počítač
Skontrolujte, či je používaný počítač pripojený do siete.

Poznámka Ak chcete použiť server EWS, tlačiareň musí byť pripojená k sieti. Ak
je tlačiareň pripojená k počítaču pomocou kábla USB, nemôžete použiť vstavaný
webový server.

Skontrolujte webový prehľadávač

Skontrolujte, či webový prehľadávač spĺňa minimálne systémové požiadavky.
Ďalšie informácie nájdete v časti Špecifikácie vstavaného webového servera.

Ak webový prehľadávač používa ľubovoľné nastavenia servera proxy na pripojenie
na internet, skúste vypnúť tieto nastavenia. Ďalšie informácie nájdete v
dokumentácii dostupnej s webovým prehľadávačom.

Skontrolujte, či sú súbory cookie a jazyk JavaScript povolené vo webovom
prehľadávači. Ďalšie informácie nájdete v dokumentácii dostupnej s webovým
prehľadávačom.

Skontrolujte adresu IP tlačiarne

Ak chcete skontrolovať adresu IP tlačiarne, zistíte ju vytlačením konfiguračnej
stránky siete. Dotknite sa tlačidla (šípka doprava), položky Nastavenie, položky
Sieť a potom sa dotknite položky Vytlačiť nastavenia siete.

Z príkazového riadka (Windows) alebo z aplikácie Network Utility (Mac OS X)
vykonajte príkaz Ping pomocou adresy IP tlačiarne. (Aplikácia Network Utility sa
nachádza v priečinku Utilities (Pomôcky) v priečinku Applications (Aplikácie) na
najvyššej úrovni pevného disku.)
Ak je adresa IP napríklad 123.123.123.123, do príkazovej výzvy (Windows) ju
zadajte takto:
C:Ping 123.123.123.123
– alebo –
V aplikácii Network Utility (Mac OS X) kliknite na kartu Ping, do poľa zadajte
reťazec 123.123.123.123 a potom kliknite na príkaz Ping.
Ak sa zobrazí odpoveď, adresa IP je správna. Ak sa zobrazí hlásenie o uplynutí
času, adresa IP je nesprávna.

Tip Ak používate počítač so systémom Windows, môžete navštíviť webovú
stránku technickej podpory online spoločnosti HP na adrese www.hp.com/go/
customercare. Táto webová lokalita poskytuje informácie a nástroje, ktoré vám
môžu pomôcť opraviť mnoho bežných problémov s tlačiarňou.

Riešenie problémov so spravovaním tlačiarne

131