Zobrazujú sa chybové hlásenia

background image

Zobrazujú sa chybové hlásenia

Nemožno aktivovať zdroj TWAIN alebo Počas získavania obrázka nastala
chyba

Ak získavate obrázok z iného zariadenia, ako je napríklad iný skener,
skontrolujte, či je toto iné zariadenie kompatibilné so štandardom TWAIN.
Zariadenia, ktoré nie sú kompatibilné so štandardom TWAIN, nepracujú so
softvérom HP dodávaným s tlačiarňou.

Pri používaní pripojenia prostredníctvom rozhrania USB skontrolujte, či ste
kábel USB zariadenia pripojili do správneho portu počítača.

Overte, či je vybratý správny zdroj TWAIN. V softvéri od spoločnosti HP vyberte
možnosť Select Scanner (Vybrať skener) v ponuke File (Súbor) a skontrolujte
zdroj TWAIN.

Znovu vložte dokument a opakovane spustite úlohu
Dotknite sa tlačidla OK na ovládacom paneli tlačiarne a do automatického
podávača dokumentov vložte zvyšné dokumenty. Ďalšie informácie nájdete v časti
Vloženie originálu do automatického podávača dokumentov (ADF).