Skener nevykonal skenovanie

background image

Skener nevykonal skenovanie

Skontrolujte originál
Skontrolujte, či je originál vložený správne. Ďalšie informácie nájdete v častiach
Položenie predlohy na sklenenú podložku skenera a Vloženie originálu do
automatického podávača dokumentov (ADF).

Skontrolujte tlačiareň
Je možné, že tlačiareň po istom intervale nečinnosti ukončí režim spánku, v
dôsledku čoho sa spracovanie trocha oneskorí. Počkajte, kým tlačiareň nezobrazí
úvodnú obrazovku.

Skontrolujte softvér tlačiarne HP
Skontrolujte, či je správne nainštalovaný softvér HP dodávaný s tlačiarňou.