Nemožno upraviť text

background image

Nemožno upraviť text

Ubezpečte sa, že je nainštalovaný program OCR:

Ubezpečte sa, že je nainštalovaný program OCR:
Windows: Na pracovnej ploche počítača kliknite na ponuku Štart, vyberte
položku Programy alebo Všetky programy, kliknite na položku HP, vyberte
názov tlačiarne a potom kliknite na položku Nastavenie a softvér tlačiarne.
Kliknite na položku Pridať ďalší softvér, na položku Prispôsobiť výber
softvéru
a uistite sa, že ste vybrali možnosť OCR.
Mac OS X: Ak ste softvér HP nainštalovali použitím možnosti minimálnej
inštalácie, softvér programu OCR sa nemusel nainštalovať. Ak chcete
nainštalovať tento softvér, vložte disk CD so softvérom HP do počítača, dvakrát
kliknite na ikonu inštalátora HP na disku CD so softvérom a po zobrazení výzvy
vyberte možnosť HP Recommended Software (Softvér odporúčaný
spoločnosťou HP).

Pri skenovaní originálu skontrolujte, či ste vybrali typ dokumentu v softvéri,
ktorý vytvára upraviteľný text. Ak je text klasifikovaný ako grafika,
neskonvertuje sa na text.

Ak používate samostatný program na optické rozpoznávanie znakov (OCR),
tento môže byť prepojený s textovým procesorom, ktorý nevykonáva úlohy
optického rozpoznávania znakov (OCR). Ďalšie informácie nájdete v
dokumentácii dodanej s programom OCR.

Skontrolujte, či ste vybrali jazyk OCR, ktorý zodpovedá jazyku použitému v
skenovanom dokumente. Ďalšie informácie nájdete v dokumentácii dodanej s
programom OCR.

Skontrolujte originály

Pri skenovaní dokumentov ako upraviteľného textu zo zariadenia ADF musí byť
originál do zariadenia ADF vložený hornou hranou dopredu a lícovou stranou
nahor. Pri skenovaní zo skenovacej sklenenej podložky sa musí originál vložiť
vrchnou stranou k pravému okraju skenovacej sklenenej podložky. Skontrolujte
tiež, či dokument nie je nakrivo. Ďalšie informácie nájdete v častiach Položenie
predlohy na sklenenú podložku skenera a Vloženie originálu do automatického
podávača dokumentov (ADF).

Softvér nemusí byť schopný rozpoznať text, ktorý má veľmi malé medzery
medzi písmenami. V texte spracovanom softvérom môžu napríklad chýbať
znaky alebo sa v ňom vyskytovať spojené znaky, napríklad „rn“ môže vyzerať
ako „m“.

Presnosť softvéru závisí od kvality obrázka, veľkosti textu a štruktúry originálu a
od kvality samotného skenovania. Uistite sa, že originál má dobrú kvalitu.

Farebné pozadia môžu spôsobovať, že obrazy v popredí príliš splývajú.

Riešenie problémov so skenovaním

105