Chyby skenovania sú zjavné

background image

Chyby skenovania sú zjavné

Prázdne strany
Skontrolujte, či je originálny dokument umiestnený správne. Originálny dokument
umiestnite lícovou stranou nadol na plochý skener tak, aby bol ľavý horný roh
dokumentu umiestnený v spodnom pravom rohu skla skenera.

Priveľmi svetlé alebo tmavé

Skúste upraviť nastavenie. Zaistite používanie správneho rozlíšenia a
nastavenia farieb.

Originálny obrázok môže byť veľmi svetlý či tmavý alebo vytlačený na
farebnom papieri.

Nežiaduce čiary
Na sklenenej podložke skenera sa môže nachádzať atrament, lepidlo, korekčná
kvapalina alebo nežiaduca látka. Skúste vyčistiť sklo skenera. Ďalšie informácie
nájdete v časti Údržba tlačiarne.

Riešenie problémov so skenovaním

107

background image

Čierne bodky alebo pruhy

Na sklenenej podložke skenera sa môže nachádzať atrament, lepidlo, korekčná
kvapalina alebo nežiaduca látka, sklo skenera môže byť špinavé alebo
poškriabané alebo môže byť špinavá vnútorná strana veka. Skúste vyčistiť sklo
skenera a vnútornú stranu veka. Ďalšie informácie nájdete v časti Údržba
tlačiarne. Ak problém pretrváva aj po vyčistení, možno bude potrebná výmena
skla skenera alebo vnútornej strany veka.

Chyby sa môžu nachádzať na origináli, a teda nevznikli pri skenovaní.

Nejasný text
Skúste upraviť nastavenie. Skontrolujte, či sú správne nastavenia rozlíšenia a
farieb.

Veľkosť je zmenšená
Softvér HP môže byť nastavený na zmenšenie skenovaného obrázka. Ďalšie
informácie o zmene nastavení nájdete v Pomocníkovi softvéru tlačiarne HP.