Zarovnanie zlyhá

background image

Zarovnanie zlyhá

Tlačiareň neodpovedá (netlačí)

Tlačiareň tlačí pomaly

Vytlačená prázdna alebo čiastočne vytlačená strana

Niečo na strane chýba alebo je nesprávne

Umiestnenie textu alebo grafiky je nesprávne

Tlačiareň sa nečakane vypína

Skontrolujte napájanie a jeho pripojenie
Skontrolujte, či je napájací kábel tlačiarne pevne zapojený do funkčnej sieťovej
zásuvky. Informácie o požiadavkách na elektrické napätie nájdete v časti Elektrické
špecifikácie.

Tlačiareň vydáva neočakávané zvuky

Môžete počuť neočakávané zvuky vydávané tlačiarňou. Ide o servisné zvuky tlačiarne
pri vykonávaní automatických servisných funkcií na udržanie dobrého stavu tlačových
hláv.

Poznámka Ak chcete zabrániť možnému poškodeniu tlačiarne:
Pri vykonávaní akéhokoľvek servisu tlačiareň nevypínajte. Ak vypínate tlačiareň,
počkajte, kým tlačiareň úplne nezastaví, aby ste ju mohli vypnúť pomocou tlačidla

(tlačidlo Napájanie). Ďalšie informácie nájdete v časti Vypnutie tlačiarne.

Skontrolujte, či sú všetky atramentové kazety nainštalované. Ak chýba niektorá z
atramentových kaziet, tlačiareň vykoná servis navyše s cieľom ochrániť tlačové
hlavy.

Zarovnanie zlyhá

Ak zlyhá proces zarovnania, skontrolujte, či je do vstupného zásobníka vložený
nepoužitý, obyčajný biely papier. Ak je vo vstupnom zásobníku pri zarovnávaní
atramentových kaziet vložený farebný papier, zarovnanie zlyhá.
Ak proces zarovnania opakovane zlyháva, možno je chybný snímač alebo bude
potrebné vyčistiť tlačovú hlavu. Informácie o vyčistení tlačovej hlavy získate v časti
Čistenie tlačovej hlavy.
Ak sa problém nevyrieši vyčistením tlačovej hlavy, obráťte sa na technickú podporu
spoločnosti HP. Navštívte stránku www.hp.com/go/customercare. Táto webová lokalita
poskytuje informácie a nástroje, ktoré vám môžu pomôcť opraviť mnoho bežných
problémov s tlačiarňou. Ak sa zobrazí výzva, vyberte príslušnú krajinu/región a kliknite

Kapitola 8

86

Riešenie problémov

background image

na položku Contact HP (Kontaktovať spoločnosť HP). Zobrazia sa kontaktné údaje
oddelenia technickej podpory.