Vytlačená prázdna alebo čiastočne vytlačená strana

background image

Vytlačená prázdna alebo čiastočne vytlačená strana

Vyčistite tlačovú hlavu
Vykonajte vyčistenie tlačovej hlavy. Ak bola tlačiareň vypnutá nesprávne, môže byť
potrebné vyčistiť tlačovú hlavu.

Poznámka Nesprávne vypnutie tlačiarne môže spôsobiť problémy s kvalitou tlače,
napríklad prázdne alebo čiastočne vytlačené strany. Tieto problémy môžete vyriešiť
vyčistením tlačovej hlavy, ale zabránite im najmä správnym vypínaním tlačiarne.
Tlačiareň vždy vypínajte stlačením tlačidla (tlačidlo Napájanie) na tlačiarni. Pred
odpojením napájacieho kábla alebo vypnutím viacnásobnej zásuvky počkajte, kým
nezhasne indikátor tlačidla (tlačidlo Napájanie).

Skontrolujte nastavenie médií

Skontrolujte, či je pre médiá, ktoré sú vložené v zásobníku, správne vybrané
nastavenie kvality tlače.

Skontrolujte, či sa nastavenie strany v ovládači tlačiarne zhoduje s formátom média
vloženého do zásobníka.

Podáva sa viac než jedna strana
Ďalšie informácie o problémoch s podávaním papiera nájdete v časti Riešenie
problémov s podávaním papiera.

Súbor obsahuje prázdnu stranu
Skontrolujte súbor, či neobsahuje žiadnu prázdnu stranu.