Umiestnenie textu alebo grafiky je nesprávne

background image

Umiestnenie textu alebo grafiky je nesprávne

Skontrolujte spôsob vloženia médií
Skontrolujte, či sa vodiace lišty šírky a dĺžky média tesne dotýkajú hrán stohu médií a
či zásobník nie je preplnený. Ďalšie informácie nájdete v časti Vkladanie médií.

Skontrolujte formát média

Ak je veľkosť dokumentu väčšia ako formát používaného média, obsah na strane
môže byť odrezaný.

Skontrolujte, či sa formát média vybraný v ovládači tlačiarne zhoduje s formátom
média vloženého do zásobníka.

Skontrolujte nastavenia okrajov
Ak je na okrajoch strany odrezaný text alebo obrázky, skontrolujte, či nastavenie
okrajov pre dokument neprekračuje tlačiteľnú oblasť tlačiarne. Ďalšie informácie
nájdete v časti Nastavenie minimálnych okrajov.

Skontrolujte nastavenie orientácie strany
Skontrolujte, či sa veľkosť média a orientácia strany vybrané v aplikácii zhodujú s
nastavením v ovládači tlačiarne. Ďalšie informácie nájdete v časti Tlač.

Skontrolujte umiestnenie tlačiarne a dĺžku kábla USB
Silné elektromagnetické polia (napríklad tie, ktoré generujú káble USB) môžu niekedy
spôsobiť mierne skreslenie výtlačkov. Presuňte tlačiareň ďalej od zdroja
elektromagnetických polí. Odporúča sa tiež používať kábel USB s dĺžkou kratšou ako 3
metre, aby sa minimalizovali vplyvy týchto elektromagnetických polí.
Ak riešenie uvedené vyššie nepomôže, problém možno spočíva v tom, že aplikácia nie
je schopná správne interpretovať nastavenie tlače. Pozrite si poznámky o vydaní
týkajúce sa známych softvérových konfliktov, dokumentáciu aplikácie alebo sa
skontaktujte s výrobcom softvéru.

Tip Ak používate počítač so systémom Windows, môžete navštíviť webovú
stránku technickej podpory online spoločnosti HP na adrese www.hp.com/go/
customercare. Táto webová lokalita poskytuje informácie a nástroje, ktoré vám
môžu pomôcť opraviť mnoho bežných problémov s tlačiarňou.