Tlačiareň neodpovedá (netlačí)

background image

Tlačiareň neodpovedá (netlačí)

V tlačovom fronte sú zaseknuté tlačové úlohy
Otvorte tlačový front, zrušte všetky dokumenty a potom reštartujte počítač. Skúste
tlačiť po reštartovaní počítača. Ďalšie informácie nájdete v systéme pomocníka
operačného systému.

Skontrolujte nastavenie tlačiarne
Ďalšie informácie nájdete v časti Všeobecné tipy a zdroje riešenia problémov.

Skontrolujte inštaláciu softvéru od spoločnosti HP
Ak tlačiareň počas tlače vypnete, na obrazovke počítača by sa malo zobraziť výstražné
hlásenie. Ak sa nezobrazí, softvér od spoločnosti HP dodaný s tlačiarňou môže byť
nesprávne nainštalovaný. Úplne odinštalujte softvér od spoločnosti HP a znova ho
nainštalujte. Ďalšie informácie nájdete v časti Odinštalovanie a opätovné
nainštalovanie softvéru tlačiarne HP.

Skontrolujte káblové pripojenia

Skontrolujte, či sú obidva konce kábla USB spoľahlivo zapojené.

Ak je tlačiareň pripojená k sieti, skontrolujte nasledujúce:

Skontrolujte indikátor Pripojenie na zadnej strane tlačiarne.

Skontrolujte, či na pripojenie tlačiarne nepoužívate telefónny kábel.

Skontrolujte kompletný osobný softvér brány firewall nainštalovanej v počítači
Osobná softvérová brána firewall je bezpečnostný program na ochranu počítača pred
prienikmi. Firewall však môže blokovať komunikáciu medzi počítačom a tlačiarňou. Ak
sa vyskytuje problém pri komunikácii s tlačiarňou, skúste firewall dočasne zakázať. Ak
problém pretrvá, brána firewall nie je zdrojom problému s komunikáciou. Znova povoľte
bránu firewall.