Riešenie problémov s podávaním papiera

background image

Riešenie problémov s podávaním papiera

Tip Ak chcete získať informácie a nástroje, ktoré vám môžu pomôcť opraviť
mnoho bežných problémov s tlačiarňou, môžete navštíviť webovú lokalitu
technickej podpory online spoločnosti HP na adrese www.hp.com/go/customercare.

Tlačiareň alebo zásobník nepodporuje médium
Používajte len médiá podporované tlačiarňou a zásobníkom. Ďalšie informácie nájdete
v časti Špecifikácie médií.

Médiá sa neodoberajú zo zásobníka

Skontrolujte či je v zásobníku vložené médium. Ďalšie informácie nájdete v časti
Vkladanie médií. Médiá pred vložením prevzdušnite.

Zaistite, aby boli vodiace lišty papiera nastavené na správne značky v zásobníku
pre formát vkladaného média. Skontrolujte aj, či sa vodiace lišty dotýkajú stohu, nie
však priveľmi natesno.

Skontrolujte, čí médiá v zásobníku nie sú pokrútené. Narovnajte papier ohnutím
proti smeru krútenia.

Médiá nevychádzajú správne

Skontrolujte, či je úplne vysunutý nadstavec výstupného zásobníka, inak môžu
vytlačené strany vypadávať z tlačiarne.

Vyberte zvyšné médiá z výstupného zásobníka. Do zásobníka možno vložiť len
obmedzený počet hárkov.

Strany sa zošikmujú

Skontrolujte, či sú médiá vložené v zásobníkoch zarovnané s vodiacimi lištami
papiera. V prípade potreby vytiahnite zásobníky z tlačiarne a riadne vložte médiá
tak, aby boli vodiace lišty papiera správne zarovnané.

Médiá vkladajte do tlačiarne, len keď neprebieha tlač.

Riešenie problémov s podávaním papiera

99

background image

Odoberá sa viac strán naraz

Médiá pred vložením prevzdušnite.

Zaistite, aby boli vodiace lišty papiera nastavené na správne značky v zásobníku
pre formát vkladaného média. Skontrolujte aj, či sa vodiace lišty dotýkajú stohu, nie
však priveľmi natesno.

Skontrolujte, či zásobník nie je preplnený.

Na dosiahnutie optimálneho výkonu a účinnosti používajte médiá HP.