Nevyšla žiadna kópia

background image

Nevyšla žiadna kópia

Kópie sú prázdne

Dokumenty chýbajú alebo sú vyblednuté

Veľkosť je zmenšená

Kvalita kopírovania je nízka

Chyby kopírovania sú zjavné

Tlačiareň vytlačí polovicu strany a potom vysunie papier

Nezhoda papiera

Nevyšla žiadna kópia

Skontrolujte napájanie
Skontrolujte, či je spoľahlivo pripojený napájací kábel a či je tlačiareň zapnutá.

Skontrolujte stav tlačiarne

Tlačiareň môže byť zaneprázdnená inou úlohou. Pozrite si informácie o stave
úloh zobrazené na displeji ovládacieho panela. Počkajte na dokončenie
spracovávanej úlohy.

V tlačiarni môže byť zaseknutý papier. Skontrolujte zaseknutie papiera. Pozrite
si časť Odstraňovanie zaseknutého papiera.

Skontrolujte zásobníky
Skontrolujte, či je vložené médium. Ďalšie informácie nájdete v časti Vkladanie
médií.

Kapitola 8

100

Riešenie problémov