Kópie sú prázdne

background image

Kópie sú prázdne

Skontrolujte médiá
Médiá pravdepodobne nespĺňajú špecifikácie spoločnosti Hewlett-Packard
(napríklad médium je príliš vlhké alebo drsné). Ďalšie informácie nájdete v časti
Špecifikácie médií.

Skontrolujte nastavenia
Nastavenie kontrastu je možno priveľmi svetlé. Na ovládacom paneli tlačiarne sa
dotknite tlačidla Kopírovať, dotknite sa tlačidla Svetlejšie/tmavšie a potom
použitím šípok vytvorte tmavšie kópie.

Skontrolujte zásobníky
Ak kopírujete z automatického podávača dokumentov (ADF), skontrolujte, či boli
originály vložené správne. Ďalšie informácie nájdete v časti Vloženie originálu do
automatického podávača dokumentov (ADF).