Riešenie problémov so sieťou

background image

Riešenie problémov so sieťou

Riešenie všeobecných problémov so sieťou

Ak nemôžete nainštalovať softvér tlačiarne HP, skontrolujte nasledujúce body:

Všetky káblové pripojenia k počítaču a tlačiarni sú spoľahlivé.

Sieť je schopná prevádzky a sieťový rozbočovač, prepínač alebo smerovač sú
zapnuté.

Na počítačoch so systémom Windows sú všetky aplikácie vrátane programov
na ochranu pred vírusmi, programov na ochranu pred spyware a brán firewall
zatvorené alebo zakázané.

Skontrolujte, či je tlačiareň nainštalovaná v rovnakej podsieti ako počítače,
ktoré ju majú používať.

Ak inštalačný program nedokáže nájsť tlačiareň, vytlačte konfiguračnú stránku
siete a v inštalačnom programe ručne zadajte adresu IP. Ďalšie informácie
nájdete v časti Vysvetlivky ku konfiguračnej stránke siete.

Ak používate počítač so systémom Windows, skontrolujte, či sa sieťové porty
vytvorené v ovládači tlačiarne zhodujú s adresou IP tlačiarne:

Vytlačte konfiguračnú stránku siete tlačiarne. Ďalšie informácie získate v časti
Vysvetlivky ku konfiguračnej stránke siete.

Kliknite na ponuku Štart a potom kliknite na položku Tlačiarne, Tlačiarne a
faxy
alebo Zariadenia a tlačiarne.
– Alebo –
Kliknite na ponuku Štart, na položku Ovládací panel a potom dvakrát kliknite
na položku Tlačiarne.

Kliknite pravým tlačidlom myši na ikonu tlačiarne, kliknite na položku Vlastnosti
a potom kliknite na kartu Porty.

Vyberte port TCP/IP pre tlačiareň a potom kliknite na položku Konfigurovať
port
.

Riešenie problémov s inštaláciou

133

background image

Skontrolujte, či sa adresa IP uvedená v dialógovom okne zhoduje s adresou IP
uvedenou na konfiguračnej stránke siete. Ak sa adresy IP líšia, zmeňte adresu
IP v dialógovom okne tak, aby sa zhodovala s adresou na konfiguračnej
stránke siete.

Dvojitým kliknutím na tlačidlo OK uložte nastavenia a zatvorte dialógové okná.

Obnovenie sieťových nastavení tlačiarne
1.
Dotknite sa tlačidla (šípka doprava), položky Nastavenie a potom položky Sieť.

Dotknite sa položky Obnoviť predvolené nastavenia siete a potom sa dotknite
možnosti Áno. Zobrazí sa hlásenie, že boli obnovené predvolené nastavenia siete.

2. Dotknite sa tlačidla (šípka doprava), dotknite sa položky Nastavenie, položky

Správy a potom sa dotknite možnosti Vytlačiť konfiguračnú stránku siete, aby
ste vytlačili konfiguračnú stránku siete a overili obnovenie nastavení siete.