Zlyhanie testu faxu

background image

Zlyhanie testu faxu

Na displeji je stále zobrazené hlásenie Vyvesené slúchadlo

Problémy tlačiarne s odosielaním a prijímaním faxov

Problémy tlačiarne s ručným odosielaním faxov

Tlačiareň nemôže prijímať faxy, ale môže ich odosielať

Tlačiareň nemôže odosielať faxy, ale môže ich prijímať

Na záznamníku sa nachádzajú nahrané tóny faxu

Telefónny kábel dodaný s tlačiarňou nie je dostatočne dlhý

Farebné faxy sa netlačia

Počítač nemôže prijímať faxy (Fax do PC a Fax do Mac)

Zlyhanie testu faxu

Ak spustený test faxu zlyhal, prezrite si správu so základnými informáciami o chybe. Ak
chcete získať podrobnejšie informácie, v správe zistite, ktorá časť testu zlyhala, a
skúste problém vyriešiť podľa príslušnej témy v tejto časti.

Kapitola 8

108

Riešenie problémov

background image

Táto časť obsahuje nasledujúce témy:

Zlyhanie testu „Test hardvéru faxu“

Zlyhanie testu „Pripojenie faxu k aktívnej telefónnej zásuvke“

Zlyhanie testu „Telefónny kábel pripojený k správnemu portu faxu“

Zlyhanie testu „Použitie správneho typu telefónneho kábla s faxom“

Zlyhanie testu „Zistenie oznamovacieho tónu“

Zlyhanie testu „Stav faxovej linky“

Zlyhanie testu „Test hardvéru faxu“

Riešenie:

Vypnite tlačiareň pomocou tlačidla (tlačidlo Napájanie) na ovládacom paneli
tlačiarne a potom odpojte napájací kábel zo zadnej strany tlačiarne. Po
niekoľkých sekundách znova pripojte napájací kábel a potom zapnite
napájanie. Spustite test znovu. Ak test opäť zlyhá, pozrite si ďalšie informácie o
riešení problémov v tejto časti.

Skúste odoslať alebo prijať testovací fax. Ak úspešne odošlete alebo prijmete
fax, možno problém nie je aktuálny.

Ak spúšťate test zo softvéru Sprievodca nastavením faxu (Windows) alebo
HP Setup Assistant (Mac OS X), skontrolujte, či tlačiareň nie je
zaneprázdnená dokončovaním inej úlohy, napríklad prijímaním faxu alebo
vytváraním kópie. Skontrolujte, či sa na displeji nezobrazuje správa, že
tlačiareň je zaneprázdnená. Ak je zariadenie obsadené, pred spustením testu
počkajte, kým sa úloha dokončí a zariadenie bude v nečinnosti.

Používajte len telefónny kábel dodaný s tlačiarňou. Ak tlačiareň nepripojíte do
telefónnej zásuvky v stene pomocou dodaného telefónneho kábla, môže sa
stať, že nebudete môcť úspešne odosielať a prijímať faxy. Po pripojení
telefónneho kábla dodaného s tlačiarňou znova spustite test faxu.

Problémy s faxovaním môže spôsobovať používanie rozdeľovača telefónnej
linky. (Rozdeľovač je dvojkáblový konektor, ktorý sa zapája do telefónnej
zásuvky v stene.) Skúste odstrániť rozdeľovač a pripojiť tlačiareň priamo do
telefónnej zásuvky v stene.

Po vyriešení všetkých problémov spustite znova test faxu. Skontrolujte, či bol test
úspešný a či je tlačiareň pripravená na faxovanie. Ak test Test hardvéru faxu
naďalej zlyháva a problémy s faxovaním pretrvávajú, požiadajte o pomoc oddelenie
technickej podpory spoločnosti HP. Navštívte stránku www.hp.com/go/
customercare. Táto webová lokalita poskytuje informácie a nástroje, ktoré vám
môžu pomôcť opraviť mnoho bežných problémov s tlačiarňou. Ak sa zobrazí výzva,
vyberte príslušnú krajinu/región a kliknite na položku Contact HP (Kontaktovať
spoločnosť HP). Zobrazia sa kontaktné údaje oddelenia technickej podpory.

Riešenie problémov s faxovaním

109

background image

Zlyhanie testu „Pripojenie faxu k aktívnej telefónnej zásuvke“

Riešenie:

Skontrolujte prepojenie medzi telefónnou zásuvkou v stene a tlačiarňou a
spoľahlivosť telefónneho kábla.

Používajte len telefónny kábel dodaný s tlačiarňou. Ak tlačiareň nepripojíte do
telefónnej zásuvky v stene pomocou dodaného telefónneho kábla, môže sa
stať, že nebudete môcť úspešne odosielať a prijímať faxy. Po pripojení
telefónneho kábla dodaného s tlačiarňou znova spustite test faxu.

Skontrolujte správne pripojenie tlačiarne k telefónnej zásuvke v stene. Jeden
koniec telefónneho kábla dodaného v balení spolu s tlačiarňou pripojte do
telefónnej zásuvky v stene a druhý koniec pripojte do portu s označením 1-
LINE na zadnej strane tlačiarne. Ďalšie informácie o nastavení tlačiarne na
faxovanie nájdete v časti Ďalšie nastavenie faxu.

Problémy s faxovaním môže spôsobovať používanie rozdeľovača telefónnej
linky. (Rozdeľovač je dvojkáblový konektor, ktorý sa zapája do telefónnej
zásuvky v stene.) Skúste odstrániť rozdeľovač a pripojiť tlačiareň priamo do
telefónnej zásuvky v stene.

Do telefónnej zásuvky v stene, ktorú používate pre tlačiareň, skúste pripojiť
fungujúci telefón a telefónny kábel a skontrolujte, či počujete oznamovací tón.
Ak nepočujete oznamovací tón, obráťte sa na telekomunikačného operátora a
požiadajte o kontrolu linky.

Skúste odoslať alebo prijať testovací fax. Ak úspešne odošlete alebo prijmete
fax, možno problém nie je aktuálny.

Po vyriešení všetkých problémov spustite znova test faxu. Skontrolujte, či bol test
úspešný a či je tlačiareň pripravená na faxovanie.

Zlyhanie testu „Telefónny kábel pripojený k správnemu portu faxu“

Riešenie: Zapojte telefónny kábel do správneho portu.
1. Jeden koniec telefónneho kábla dodaného v balení spolu s tlačiarňou pripojte

do telefónnej zásuvky v stene a druhý koniec pripojte do portu s označením 1-
LINE na zadnej strane tlačiarne.

Poznámka Ak použijete na pripojenie k telefónnej zásuvke v stene port
označený ako 2-EXT, nebudete môcť prijímať ani odosielať faxy. Port 2-
EXT by sa mal používať len na pripojenie iných zariadení, ako je napríklad
záznamník.

Kapitola 8

110

Riešenie problémov

background image

Obrázok 8-1 Pohľad na zadnú stranu tlačiarne

1

2

1 Telefónna zásuvka

2 Telefónny kábel dodaný v balení s tlačiarňou pripojte do portu s označením „1-

LINE“

2. Po pripojení telefónneho kábla do portu 1-LINE znova spustite test faxu.

Skontrolujte, či prebehol úspešne a či je tlačiareň pripravená na faxovanie.

3. Skúste odoslať alebo prijať testovací fax.

Používajte len telefónny kábel dodaný s tlačiarňou. Ak tlačiareň nepripojíte do
telefónnej zásuvky v stene pomocou dodaného telefónneho kábla, môže sa
stať, že nebudete môcť úspešne odosielať a prijímať faxy. Po pripojení
telefónneho kábla dodaného s tlačiarňou znova spustite test faxu.

Problémy s faxovaním môže spôsobovať používanie rozdeľovača telefónnej
linky. (Rozdeľovač je dvojkáblový konektor, ktorý sa zapája do telefónnej
zásuvky v stene.) Skúste odstrániť rozdeľovač a pripojiť tlačiareň priamo do
telefónnej zásuvky v stene.

Zlyhanie testu „Použitie správneho typu telefónneho kábla s faxom“

Riešenie:

Skontrolujte, či ste na pripojenie do telefónnej zásuvky v stene použili telefónny
kábel dodaný v balení s tlačiarňou. Jeden koniec telefónneho kábla by mal byť

Riešenie problémov s faxovaním

111

background image

pripojený do portu s označením 1-LINE na zadnej strane tlačiarne a druhý
koniec do telefónnej zásuvky v stene, ako je to znázornené na obrázku.

1

2

1 Telefónna zásuvka

2 Telefónny kábel dodaný v balení s tlačiarňou pripojte do portu s označením „1-

LINE“

Ak telefónny kábel dodaný s tlačiarňou nie je dostatočne dlhý, môžete ho
predĺžiť pomocou káblovej spojky. Káblovú spojku môžete kúpiť v predajniach s
telefónnym príslušenstvom. Budete potrebovať aj ďalší telefónny kábel. Môže
to byť štandardný telefónny kábel, ktorý už možno máte doma alebo v
kancelárii.

Skontrolujte prepojenie medzi telefónnou zásuvkou v stene a tlačiarňou a
spoľahlivosť telefónneho kábla.

Používajte len telefónny kábel dodaný s tlačiarňou. Ak tlačiareň nepripojíte do
telefónnej zásuvky v stene pomocou dodaného telefónneho kábla, môže sa
stať, že nebudete môcť úspešne odosielať a prijímať faxy. Po pripojení
telefónneho kábla dodaného s tlačiarňou znova spustite test faxu.

Problémy s faxovaním môže spôsobovať používanie rozdeľovača telefónnej
linky. (Rozdeľovač je dvojkáblový konektor, ktorý sa zapája do telefónnej
zásuvky v stene.) Skúste odstrániť rozdeľovač a pripojiť tlačiareň priamo do
telefónnej zásuvky v stene.

Kapitola 8

112

Riešenie problémov

background image

Zlyhanie testu „Zistenie oznamovacieho tónu“

Riešenie:

Zlyhanie testu môžu spôsobiť iné zariadenia, ktoré využívajú spoločnú
telefónnu linku s tlačiarňou. Aby ste zistili, či problémy spôsobuje iné
zariadenie, odpojte všetky zariadenia od telefónnej linky a znova spustite test.
Ak test Test zisťovania vyzváňacieho tónu po odpojení iných zariadení
prebehne bez problémov, problémy spôsobuje najmenej jedno zariadenie;
skúste ich postupne po jednom zapájať a vždy znova spustiť test, aby ste zistili,
ktoré zariadenie spôsobuje problémy.

Do telefónnej zásuvky v stene, ktorú používate pre tlačiareň, skúste pripojiť
fungujúci telefón a telefónny kábel a skontrolujte, či počujete oznamovací tón.
Ak nepočujete oznamovací tón, obráťte sa na telekomunikačného operátora a
požiadajte o kontrolu linky.

Skontrolujte správne pripojenie tlačiarne k telefónnej zásuvke v stene. Jeden
koniec telefónneho kábla dodaného v balení spolu s tlačiarňou pripojte do
telefónnej zásuvky v stene a druhý koniec pripojte do portu s označením 1-
LINE na zadnej strane tlačiarne.

Problémy s faxovaním môže spôsobovať používanie rozdeľovača telefónnej
linky. (Rozdeľovač je dvojkáblový konektor, ktorý sa zapája do telefónnej
zásuvky v stene.) Skúste odstrániť rozdeľovač a pripojiť tlačiareň priamo do
telefónnej zásuvky v stene.

Test môže zlyhať, ak telefónny systém nepoužíva štandardný oznamovací tón,
napríklad v prípade niektorých systémov pobočkovej ústredne. Nespôsobí to
však problémy pri odosielaní alebo prijímaní faxov. Pokúste sa odoslať alebo
prijať skúšobný fax.

Skontrolujte správnosť nastavenia krajiny/regiónu. Ak nie je správne nastavená
krajina/región, môže dôjsť k zlyhaniu testu a problémom pri odosielaní a
prijímaní faxov.

Tlačiareň pripojte k analógovej telefónnej linke, inak nebudete môcť odosielať
ani prijímať faxy. Ak chcete zistiť, či telefónna linka nie je digitálna, pripojte k
nej obyčajný analógový telefón a skontrolujte, či počujete oznamovací tón. Ak
nepočujete normálny oznamovací tón, telefónna linka môže byť nastavená pre
digitálne telefóny. Tlačiareň pripojte k analógovej telefónnej linke a skúste
odoslať alebo prijať fax.

Používajte len telefónny kábel dodaný s tlačiarňou. Ak tlačiareň nepripojíte do
telefónnej zásuvky v stene pomocou dodaného telefónneho kábla, môže sa
stať, že nebudete môcť úspešne odosielať a prijímať faxy. Po pripojení
telefónneho kábla dodaného s tlačiarňou znova spustite test faxu.

Po vyriešení všetkých problémov spustite znova test faxu. Skontrolujte, či bol test
úspešný a či je tlačiareň pripravená na faxovanie. Ak Test zistenia
oznamovacieho tónu
naďalej zlyháva, spojte sa s telefónnou spoločnosťou a
požiadajte o kontrolu telefónnej linky.

Riešenie problémov s faxovaním

113

background image

Zlyhanie testu „Stav faxovej linky“

Riešenie:

Tlačiareň pripojte k analógovej telefónnej linke, inak nebudete môcť odosielať
ani prijímať faxy. Ak chcete zistiť, či telefónna linka nie je digitálna, pripojte k
nej obyčajný analógový telefón a skontrolujte, či počujete oznamovací tón. Ak
nepočujete normálny oznamovací tón, telefónna linka môže byť nastavená pre
digitálne telefóny. Tlačiareň pripojte k analógovej telefónnej linke a skúste
odoslať alebo prijať fax.

Skontrolujte prepojenie medzi telefónnou zásuvkou v stene a tlačiarňou a
spoľahlivosť telefónneho kábla.

Skontrolujte správne pripojenie tlačiarne k telefónnej zásuvke v stene. Jeden
koniec telefónneho kábla dodaného v balení spolu s tlačiarňou pripojte do
telefónnej zásuvky v stene a druhý koniec pripojte do portu s označením 1-
LINE na zadnej strane tlačiarne.

Zlyhanie testu môžu spôsobiť iné zariadenia, ktoré využívajú spoločnú
telefónnu linku s tlačiarňou. Aby ste zistili, či problémy spôsobuje iné
zariadenie, odpojte všetky zariadenia od telefónnej linky a znova spustite test.

Ak Test stavu faxovej linky po odpojení iných zariadení prebehne bez
problémov, jedno alebo viac zariadení spôsobuje problémy; skúste ich
postupne po jednom zapájať a vždy znovu spustiť test, aby ste zistili, ktoré
zariadenie spôsobuje problémy.

Ak Test stavu faxovej linky zlyhá aj bez pripojenia iných zariadení,
pripojte tlačiareň k fungujúcej telefónnej linke a pokračujte v čítaní
informácií o riešení problémov v tejto časti.

Problémy s faxovaním môže spôsobovať používanie rozdeľovača telefónnej
linky. (Rozdeľovač je dvojkáblový konektor, ktorý sa zapája do telefónnej
zásuvky v stene.) Skúste odstrániť rozdeľovač a pripojiť tlačiareň priamo do
telefónnej zásuvky v stene.

Používajte len telefónny kábel dodaný s tlačiarňou. Ak tlačiareň nepripojíte do
telefónnej zásuvky v stene pomocou dodaného telefónneho kábla, môže sa
stať, že nebudete môcť úspešne odosielať a prijímať faxy. Po pripojení
telefónneho kábla dodaného s tlačiarňou znova spustite test faxu.

Po vyriešení všetkých problémov spustite znova test faxu. Skontrolujte, či bol test
úspešný a či je tlačiareň pripravená na faxovanie. Ak test Stav faxovej linky
naďalej zlyháva a problémy pri faxovaní naďalej pretrvávajú, spojte sa s telefónnou
spoločnosťou a požiadajte o kontrolu linky.

Na displeji je stále zobrazené hlásenie Vyvesené slúchadlo

Riešenie: Používate nesprávny typ telefónneho kábla. Skontrolujte, či na
pripojenie tlačiarne k telefónnej linke používate telefónny kábel dodaný s
tlačiarňou. Ak telefónny kábel dodaný s tlačiarňou nie je dostatočne dlhý, môžete
ho predĺžiť pomocou káblovej spojky. Káblovú spojku môžete kúpiť v predajniach s
telefónnym príslušenstvom. Budete potrebovať aj ďalší telefónny kábel. Môže to
byť štandardný telefónny kábel, ktorý už možno máte doma alebo v kancelárii.

Kapitola 8

114

Riešenie problémov

background image

Riešenie: Možno sa používa aj iné zariadenie, ktoré používa tú istú telefónnu
linku ako tlačiareň. Skontrolujte, či sa nepoužívajú podvojné telefóny (telefóny na
rovnakej telefónnej linke, ktoré však nie sú pripojené k tlačiarni) alebo iné
zariadenia, alebo či nie sú vyvesené ich slúchadlá. Tlačiareň napríklad nemôžete
používať na faxovanie, ak je vyvesený podvojný telefón alebo ak používate modem
počítača na odosielanie e-mailov alebo na prístup na internet.

Problémy tlačiarne s odosielaním a prijímaním faxov

Riešenie: Skontrolujte, či je tlačiareň zapnutá. Pozrite sa na displej tlačiarne. Ak
sa na displeji nič nezobrazuje a indikátor tlačidla (tlačidlo Napájanie) nesvieti,
tlačiareň je vypnutá. Skontrolujte, či je napájací kábel riadne pripojený k tlačiarni a
zapojený do sieťovej elektrickej zásuvky. Stlačením tlačidla (tlačidlo Napájanie)
zapnite tlačiareň.
Spoločnosť HP odporúča počkať po zapnutí tlačiarne päť minút a až potom
odosielať alebo prijímať faxy. Tlačiareň nemôže odosielať ani prijímať faxy, kým
prebieha inicializácia po zapnutí.

Riešenie: Ak bola povolená funkcia Fax do PC alebo Fax do Mac, možno
nebudete môcť odosielať ani prijímať faxy, v prípade, že pamäť faxu je plná
(obmedzená pamäťou tlačiarne).

Riešenie:

Skontrolujte, či ste na pripojenie do telefónnej zásuvky v stene použili telefónny
kábel dodaný v balení s tlačiarňou. Jeden koniec telefónneho kábla by mal byť

Riešenie problémov s faxovaním

115

background image

pripojený do portu s označením 1-LINE na zadnej strane tlačiarne a druhý
koniec do telefónnej zásuvky v stene, ako je to znázornené na obrázku.

1

2

1 Telefónna zásuvka

2 Telefónny kábel dodaný v balení s tlačiarňou pripojte do portu s označením „1-

LINE“

Ak telefónny kábel dodaný s tlačiarňou nie je dostatočne dlhý, môžete ho
predĺžiť pomocou káblovej spojky. Káblovú spojku môžete kúpiť v predajniach s
telefónnym príslušenstvom. Budete potrebovať aj ďalší telefónny kábel. Môže
to byť štandardný telefónny kábel, ktorý už možno máte doma alebo v
kancelárii.

Do telefónnej zásuvky v stene, ktorú používate pre tlačiareň, skúste pripojiť
fungujúci telefón a telefónny kábel a skontrolujte, či počujete oznamovací tón.
Ak nepočujete oznamovací tón, požiadajte o pomoc telekomunikačného
operátora.

Možno sa používa aj iné zariadenie, ktoré používa tú istú telefónnu linku ako
tlačiareň. Tlačiareň napríklad nemôžete používať na faxovanie, ak je vyvesený
podvojný telefón alebo ak používate modem počítača na odosielanie e-mailov
alebo na prístup na internet.

Skontrolujte, či chybu nepôsobil iný proces. Skontrolujte, či sa na displeji alebo
na obrazovke počítača nezobrazilo chybové hlásenie s informáciami o
probléme a jeho riešení. V prípade chyby nemôže tlačiareň až do odstránenia
chybového stavu odosielať ani prijímať faxy.

Kapitola 8

116

Riešenie problémov

background image

Telefónnu linku môže rušiť šum. Telefónne linky s nízkou kvalitou zvuku (so
šumom) môžu spôsobovať problémy s faxovaním. Skontrolujte kvalitu zvuku
telefónnej linky. Do zásuvky v stene pripojte telefónny prístroj a skontrolujte, či
sa na linke vyskytuje statický alebo iný šum. Ak počujete šum, vypnite režim
Režim opravy chyby (ECM) a skúste znova zopakovať faxovanie. Informácie
o zmene režimu ECM nájdete v časti Odoslanie faxu v režime opravy chýb. Ak
problém pretrváva, spojte sa s telefónnou spoločnosťou.

Ak používate službu DSL, skontrolujte, či máte pripojený filter DSL, inak
nebudete môcť úspešne faxovať. Ďalšie informácie nájdete v časti Prípad B:
Nastavenie tlačiarne s linkou DSL.

Skontrolujte, či tlačiareň nie je pripojená k telefónnej zásuvke v stene, ktorá je
nastavená pre digitálne telefóny. Ak chcete zistiť, či telefónna linka nie je
digitálna, pripojte k nej obyčajný analógový telefón a skontrolujte, či počujete
oznamovací tón. Ak nepočujete normálny oznamovací tón, telefónna linka
môže byť nastavená pre digitálne telefóny.

Ak používate pobočkovú ústredňu alebo konvertor/terminálový adaptér linky
ISDN, podľa možnosti skontrolujte, či je tlačiareň pripojená k správnemu portu
a či je terminálový adaptér nastavený na správny typ prepínača pre vašu
krajinu/región. Ďalšie informácie nájdete v časti Prípad C: Nastavenie tlačiarne
s telefónnym systémom PBX alebo linkou ISDN.

Ak tlačiareň používa spoločnú telefónnu linku so službou DSL, je možné, že
modem DSL môže byť nesprávne uzemnený. Nesprávne uzemnený modem
DSL môže vytvárať šum na telefónnej linke. Telefónne linky s nízkou kvalitou
zvuku (so šumom) môžu spôsobovať problémy s faxovaním. Skontrolujte
kvalitu zvuku telefónnej linky. Do telefónnej zásuvky v stene pripojte telefónny
prístroj a počúvajte, či sa vyskytuje statický alebo iný šum. Ak počujete šum,
vypnite modem DSL a úplne ho odpojte od napájania aspoň na 15 minút.
Znovu zapnite modem DSL a počúvajte oznamovací tón.

Poznámka Statický šum sa môže vyskytnúť na linke v budúcnosti znova.
Ak tlačiareň prestane odosielať a prijímať faxy, zopakujte uvedený postup.

Ak sa na telefónnej linke stále vyskytuje šum, obráťte sa na telefónnu
spoločnosť. Informácie o vypnutí modemu DSL získate od poskytovateľa služby
DSL.

Problémy s faxovaním môže spôsobovať používanie rozdeľovača telefónnej
linky. (Rozdeľovač je dvojkáblový konektor, ktorý sa zapája do telefónnej
zásuvky v stene.) Skúste odstrániť rozdeľovač a pripojiť tlačiareň priamo do
telefónnej zásuvky v stene.

Problémy tlačiarne s ručným odosielaním faxov

Riešenie:

Poznámka Nasledujúce riešenie sa týka len krajín/regiónov, do ktorých sa
spolu s tlačiarňou dodáva dvojžilový telefónny kábel. Sem patria: Argentína,
Austrália, Brazília, Kanada, Čile, Čína, Kolumbia, Grécko, India, Indonézia,
Írsko, Japonsko, Kórea, Latinská Amerika, Malajzia, Mexiko, Filipíny, Poľsko,
Portugalsko, Rusko, Saudská Arábia, Singapur, Španielsko, Taiwan, Thajsko,
USA, Venezuela a Vietnam.

Riešenie problémov s faxovaním

117

background image

Skontrolujte, či je telefón, ktorý používate na inicializáciu faxového volania,
priamo pripojený k tlačiarni. Pri ručnom odosielaní faxu musí byť telefón
pripojený priamo do portu s označením 2-EXT na tlačiarni, ako to znázorňuje
obrázok.

3

2

1

1 Telefónna zásuvka

2 Telefónny kábel dodaný v balení s tlačiarňou pripojte do portu s označením „1-

LINE“

3 Telefón

Ak manuálne odosielate fax z telefónu, ktorý je pripojený priamo k tlačiarni,
musíte použiť klávesnicu telefónu. Nemôžete použiť klávesnicu na ovládacom
paneli tlačiarne.

Poznámka Ak používate sériový telefónny systém, pripojte telefón priamo
nad kábel tlačiarne s pripojenou zásuvkou v stene.

Tlačiareň nemôže prijímať faxy, ale môže ich odosielať

Riešenie:

Ak nepoužívate službu rozlišujúcich vzorov zvonení, skontrolujte, či je funkcia
Rozlíšené zvonenie tlačiarne nastavená na hodnotu Všetky zvonenia. Ďalšie
informácie nájdete v časti Zmena vzoru zvonenia pre odpoveď pre rozlíšené
zvonenie.

Ak je možnosť Automatická odpoveď nastavená na hodnotu Vypnúť, budete
musieť prijímať faxy manuálne. V opačnom prípade tlačiareň fax neprijme.
Informácie o manuálnom prijímaní faxov nájdete v časti Manuálne prijímanie
faxov.

Kapitola 8

118

Riešenie problémov

background image

Ak máte službu odkazovej schránky na tom istom telefónnom čísle, ktoré
používate na faxové volania, faxy musíte prijímať manuálne, nie automaticky.
To znamená, že na prichádzajúce faxové volania musíte odpovedať osobne.
Informácie o nastavení tlačiarne, ak máte službu odkazovej schránky, nájdete v
časti Prípad F: Zdieľaná hlasová a faxová linka s hlasovou poštou. Informácie o
manuálnom prijímaní faxov nájdete v časti Manuálne prijímanie faxov.

Ak je počítačový modem pripojený k rovnakej telefónnej linke ako tlačiareň,
skontrolujte, či nie je softvér modemu nastavený na automatické prijímanie
faxov. Modemy nastavené na automatické prijímanie faxov prevezmú pri
prijímaní všetkých prichádzajúcich faxov kontrolu nad telefónnou linkou, čím
zabránia tlačiarni prijímať faxové volania.

Ak je na spoločnej telefónnej linke s tlačiarňou pripojený záznamník, mohol sa
vyskytnúť jeden z nasledujúcich problémov:

Nastavenie záznamníka nemusí byť správne pre tlačiareň.

Odosielaná správa môže byť príliš dlhá alebo príliš hlasná a neumožní
tlačiarni zistiť faxové tóny, čo môže spôsobiť odpojenie faxového zariadenia
odosielateľa.

Je možné, že záznamník neposkytuje po odoslaní správy dostatočne dlhú
chvíľu ticha, takže tlačiareň nie je schopná rozoznať faxové tóny. Tento
problém sa najčastejšie vyskytuje v prípade digitálnych záznamníkov.

Problémy by mohli vyriešiť nasledujúce opatrenia:

Ak máte k tej istej telefónnej linke, ktorú používate na faxové volania,
pripojený aj záznamník, skúste ho pripojiť priamo k tlačiarni, ako je to
opísané v časti Prípad I: Zdieľaná hlasová a faxová linka so záznamníkom.

Skontrolujte, či je tlačiareň nastavená na automatické prijímanie faxov.
Informácie o nastavení tlačiarne na automatické prijímanie faxov nájdete v
časti Prijímanie faxov.

Skontrolujte, či je možnosť Počet zvonení pred odpovedaním nastavená
na väčší počet zvonení ako záznamník. Ďalšie informácie nájdete v časti
Nastavenie počtu zvonení pred odpovedaním.

Odpojte záznamník a pokúste sa prijať fax. Ak sa podarí prijať fax bez
záznamníka, problém pravdepodobne spôsoboval záznamník.

Znovu pripojte záznamník a opäť nahrajte správu odkazu. Nahrajte správu
s dĺžkou približne 10 sekúnd. Pri nahrávaní správy hovorte pomaly a nie
príliš nahlas. Na konci hlasovej správy ponechajte aspoň 5-sekundové
ticho. Na pozadí nahrávky tohto tichého úseku by nemal byť žiadny šum.
Pokúste sa znovu prijať fax.

Poznámka Niektoré digitálne záznamníky nemusia nechať tichý úsek
nahraný na konci správy odkazu. Pre kontrolu si správu odkazu
prehrajte.

Riešenie problémov s faxovaním

119

background image

Ak je tlačiareň pripojená k spoločnej telefónnej linke s inými typmi telefónnych
zariadení, ako je napríklad záznamník, počítačový telefonický modem alebo
viacportový prepínač, úroveň faxového signálu sa môže znížiť. Úroveň signálu
sa môže znížiť aj v prípade, ak používate rozdeľovač alebo ak kvôli predĺženiu
telefónnych káblov pripojíte ďalšie káble. Zoslabený faxový signál môže
spôsobovať problémy s prijímaním faxov.
Ak chcete zistiť, či problémy spôsobuje iné zariadenie, skúste odpojiť od
telefónnej linky všetky zariadenia okrem tlačiarne a pokúste sa znova prijať fax.
Ak môžete úspešne prijímať faxy bez iných zariadení, problémy spôsobuje
niektoré zo zariadení (prípadne viaceré zariadenia). Skúste ich postupne po
jednom zapájať a vždy znova prijať fax, aby ste zistili, ktoré zariadenie
spôsobuje problémy.

Ak máte nastavený špeciálny vzor zvonenia pre faxové číslo (pomocou služby
rozlišujúcich vzorov zvonení od telekomunikačného operátora), skontrolujte, či
je funkcia Rozlíšené zvonenie v tlačiarni nastavená na príslušnú hodnotu.
Ďalšie informácie nájdete v časti Zmena vzoru zvonenia pre odpoveď pre
rozlíšené zvonenie.

Tlačiareň nemôže odosielať faxy, ale môže ich prijímať

Riešenie:

Tlačiareň možno vytáča príliš rýchlo alebo príliš skoro. Medzi jednotlivé číslice
budete možno musieť vložiť pauzy. Ak chcete napríklad pred vytočením
telefónneho čísla získať spojenie na vonkajšiu linku, za vytáčané prístupové
číslo vložte pauzu. Ak vytáčate číslo 95555555 a číslica 9 slúži na prístup na
vonkajšiu linku, pauzy vložíte nasledovne: 9-555-5555. Ak chcete do
zadávaného faxového čísla vložiť medzeru, opakovaným dotykom tlačidla *
zobrazte na displeji pomlčku (-).
Fax môžete odoslať aj pomocou funkcie kontrolného vytáčania. To vám umožní
počas vytáčania počúvať tóny na telefónnej linke. Môžete určiť rýchlosť
vytáčania a počas vytáčania reagovať na výzvy. Ďalšie informácie nájdete v
časti Odoslanie faxu prostredníctvom kontrolného vytáčania.

Číslo, ktoré ste zadali pri odosielaní faxu, nemá správny formát alebo sa
vyskytol problém s prijímajúcim faxovým zariadením. Pre kontrolu vytočte
faxové číslo z telefónu a počúvajte tóny faxu. Ak nepočujete faxové tóny,
prijímajúce faxové zariadenie môže byť vypnuté alebo odpojené alebo služba
hlasovej pošty ruší telefónnu linku príjemcu. Požiadajte aj príjemcu, aby
skontroloval, či sa problém nevyskytol na prijímajúcom faxovom zariadení.

Kapitola 8

120

Riešenie problémov

background image

Na záznamníku sa nachádzajú nahrané tóny faxu

Riešenie:

Ak máte k tej istej telefónnej linke, ktorú používate na faxové volania, pripojený
aj záznamník, skúste ho pripojiť priamo k tlačiarni, ako je to opísané v časti
Prípad I: Zdieľaná hlasová a faxová linka so záznamníkom. Ak nepripojíte
záznamník odporúčaným spôsobom, na záznamník sa môžu nahrávať tóny
faxu.

Skontrolujte, či je tlačiareň nastavená na automatické prijímanie faxov a či je
nastavenie položky Počet zvonení pred odpovedaním správne. Počet
zvonení do odpovedania musí byť nastavený pre tlačiareň na väčšiu hodnotu
ako pre záznamník. Ak ste záznamník aj tlačiareň nastavili na rovnaký počet
zvonení do odpovedania, na volanie budú odpovedať obe zariadenia a na
záznamník sa nahrajú faxové tóny.

Odporúčame nastaviť pre záznamník nízky počet zvonení do odpovedania a
pre tlačiareň maximálny počet zvonení do odpovedania. (Maximálny počet
zvonení sa líši pre jednotlivé krajiny/regióny.) V tomto nastavení bude na
volania odpovedať telefónny záznamník a tlačiareň bude sledovať linku. Ak
tlačiareň zistí faxové tóny, prijme fax. Ak je prichádzajúce volanie hlasové,
záznamník nahrá odkaz. Ďalšie informácie nájdete v časti Nastavenie počtu
zvonení pred odpovedaním.

Telefónny kábel dodaný s tlačiarňou nie je dostatočne dlhý

Riešenie: Ak telefónny kábel dodaný s tlačiarňou nie je dostatočne dlhý, môžete
ho predĺžiť pomocou káblovej spojky. Káblovú spojku môžete kúpiť v predajniach s
telefónnym príslušenstvom. Budete potrebovať aj ďalší telefónny kábel. Môže to
byť štandardný telefónny kábel, ktorý už možno máte doma alebo v kancelárii.

Tip Ak bol s tlačiarňou dodaný adaptér pre dvojžilový telefónny kábel, môžete
ho použiť spolu so štvoržilovým káblom na predĺženie kábla. Informácie o
použití adaptéra pre dvojžilový telefónny kábel nájdete v dokumentácii k
adaptéru.

Predĺženie telefónneho kábla
1.
Jeden koniec telefónneho kábla dodaného s tlačiarňou pripojte do káblovej

spojky a druhý koniec pripojte do portu s označením 1-LINE na zadnej strane
tlačiarne.

2. Ďalší telefónny kábel pripojte do voľného portu na káblovej spojke a do

telefónnej zásuvky v stene.

Farebné faxy sa netlačia

Príčina: Možnosť Tlač prichádzajúcich faxov je vypnutá.
Riešenie: Ak chcete tlačiť farebné faxy, je potrebné na ovládacom paneli
tlačiarne skontrolovať, či je zapnutá možnosť tlače prichádzajúcich faxov.

Riešenie problémov s faxovaním

121

background image

Počítač nemôže prijímať faxy (Fax do PC a Fax do Mac)

Príčina: Počítač vybraný pre prijímanie faxov je vypnutý.
Riešenie: Uistite sa, že je počítač vybraný na prijímanie faxov po celý čas
zapnutý.

Príčina: Na inštaláciu a prijímanie faxov sú nakonfigurované dva rozličné
počítače a jeden z nich je možno vypnutý.
Riešenie: Ak je počítač prijímajúci faxy iný, než bol počítač použitý na inštaláciu,
obidva počítače musia byť po celý čas zapnuté.

Príčina: Funkcia Fax do PC alebo Fax do Mac nie je aktivovaná alebo počítač
nie je nakonfigurovaný na prijímanie faxov.
Riešenie: Aktivujte funkciu Fax do PC alebo Fax do Mac a skontrolujte, či je
počítač nakonfigurovaný na prijímanie faxov.