Riešenie problémov pri používaní webových služieb

background image

Riešenie problémov pri používaní webových služieb

Riešenie problémov pri používaní webových lokalít spoločnosti HP

Riešenie problémov pri používaní webových služieb

Ak sa vyskytli problémy s používaním webových služieb spoločnosti HP, napríklad
služby ePrint a aplikácií tlačiarne, skontrolujte nasledujúce položky:
Uistite sa, že tlačiareň je pripojená na internet pomocou bezdrôtového pripojenia.
(Webové služby nie sú k dispozícii pre internetové pripojenia k sieti 3G alebo 4G.)

Poznámka Tieto webové funkcie nemožno použiť, ak je tlačiareň pripojená
pomocou kábla USB.

Uistite sa, že v tlačiarni sú nainštalované najnovšie aktualizácie produktu. Ďalšie
informácie nájdete v časti Aktualizácia tlačiarne.

Uistite sa, že v tlačiarni sú povolené webové služby. Ďalšie informácie nájdete v
časti Nastavenie webových služieb pomocou ovládacieho panela tlačiarne.

Skontrolujte, či je zapnutý a správne funguje sieťový rozbočovač, prepínač alebo
smerovač.

Ak pripájate tlačiareň použitím bezdrôtového pripojenia, skontrolujte, či bezdrôtová
sieť funguje správne. Ďalšie informácie nájdete v časti Riešenie problémov s
bezdrôtovou komunikáciou.

Kapitola 8

122

Riešenie problémov

background image

Ak používate službu HP ePrint, skontrolujte nasledujúce nastavenia:

Uistite sa, že e-mailová adresa tlačiarne je správna.

Uistite sa, že e-mailová adresa tlačiarne je jediná adresa uvedená v poli
príjemcu e-mailovej správy. Ak sú v poli príjemcu uvedené ďalšie e-mailové
adresy, odosielané prílohy sa nemusia vytlačiť.

Uistite sa, že odosielate dokumenty, ktoré spĺňajú požiadavky služby HP ePrint.
Ďalšie informácie nájdete v časti Špecifikácie pre webové služby.

Ak sa vo vašej sieti používa na pripojenie na internet server proxy, uistite sa, že
zadávané nastavenia servera proxy sú správne:

Skontrolujte nastavenia nakonfigurované v používanom webovom prehľadávači
(napríklad Internet Explorer, Firefox alebo Safari).

Overte si informácie u správcu IT alebo osoby, ktorá nastavila bránu firewall.
Ak sa nastavenia servera proxy používané bránou firewall zmenia, musíte
aktualizovať príslušné nastavenia v ovládacom paneli tlačiarne. Ak tieto
nastavenia neaktualizujete, nebudete môcť používať webové služby.
Ďalšie informácie nájdete v časti Nastavenie webových služieb pomocou
ovládacieho panela tlačiarne.

Tip Ďalšiu pomoc pri nastavovaní a používaní webových služieb získate na
lokalite ePrintCenter na adrese www.eprintcenter.com.