Uvoľnenie zaseknutého papiera

background image

Uvoľnenie zaseknutého papiera

Papier sa môže zaseknúť buď vnútri tlačiarne, alebo v automatickom podávači
dokumentov.

Upozornenie Ak chcete zabrániť možnému poškodeniu tlačovej hlavy, zaseknutý
papier odstráňte čo najskôr.

Tip Ak spozorujete nízku kvalitu tlače, vyčistite tlačovú hlavu. Ďalšie informácie
získate v časti Čistenie tlačovej hlavy.

Zaseknutý papier odstraňujte podľa nasledujúcich krokov.

Odstránenie papiera zaseknutého v tlačiarni
1.
Vyberte všetky médiá z výstupného zásobníka.

Upozornenie Pri pokuse o odstránenie zaseknutého papiera z prednej časti
tlačiarne sa môže poškodiť tlačový mechanizmus. Zaseknutý papier uvoľňujte
vždy cez zadný prístupový panel.

2. Skontrolujte zadný prístupový panel.

a. Zatlačte na ľavý koniec zadného prístupového panela doprava a potom

potiahnite zadný prístupový panel smerom k sebe.

1

2

b. Nájdite médiá zaseknuté v zariadení, chyťte ich obomi rukami a potiahnite k

sebe.

Upozornenie Ak sa papier pri vyberaní z valcov potrhá, skontrolujte, či na
valcoch a kolieskach vnútri tlačiarne nezostali zvyšky roztrhaného papiera.
Ak neodstránite všetky kúsky papiera z tlačiarne, môžu sa zaseknúť aj
ďalšie papiere.

c. Zadný prístupový panel vráťte na miesto tak, aby zapadol.

Odstraňovanie zaseknutého papiera

137

background image

3. Skontrolujte prednú stranu tlačiarne.

a. Otvorte dvierka prístupu k atramentovej kazete.
b. Ak vnútri tlačiarne zostal papier, skontrolujte, či sa vozík presunul do pravej

strany tlačiarne, uvoľnite útržky papiera alebo pokrčené médiá a vytiahnite ich
smerom k sebe cez prednú časť tlačiarne.

c. Posuňte vozík doľava, vyhľadajte akékoľvek zaseknuté médiá vnútri tlačiarne

napravo od vozíka, uvoľnite útržky papiera alebo pokrčené médiá a vytiahnite
ich smerom k sebe cez prednú časť tlačiarne.

Upozornenie Nesiahajte do tlačiarne, keď je zapnutá a je zaseknutý vozík.
Keď otvoríte dvierka prístupu k atramentovej kazete, vozík by sa mal vrátiť do
svojej polohy na pravej strane tlačiarne. Ak sa tam nepresunul, vypnite tlačiareň
a až potom odstráňte zaseknutý papier.

4. Po odstránení zaseknutého papiera zatvorte všetky kryty, zapnite tlačiareň (ak ste

ju predtým vypli) a znovu odošlite tlačovú úlohu.

Kapitola 8

138

Riešenie problémov

background image

Uvoľnenie zaseknutého papiera v automatickom podávači dokumentov
1.
Nadvihnite kryt automatického podávača dokumentov

2. Nadvihnite zarážku umiestnenú na prednom okraji podávača ADF.
3. Opatrne vytiahnite papier z valcov.

Upozornenie Ak sa papier pri vyberaní z valcov potrhá, skontrolujte, či na
valcoch a kolieskach vnútri tlačiarne nezostali zvyšky roztrhaného papiera. Ak
neodstránite všetky kúsky papiera z tlačiarne, môžu sa zaseknúť aj ďalšie
papiere.

4. Zatvorte kryt automatického podávača dokumentov tak, že ho zatlačíte nadol, kým

nezacvakne na svoje miesto.