Predchádzanie zaseknutiu papiera

background image

Predchádzanie zaseknutiu papiera

Dodržiavaním nasledujúcich pokynov predídete zaseknutiu papiera.

Z výstupného zásobníka často vyberajte vytlačené papiere.

Skontrolujte, či médiá, na ktoré tlačíte, nie sú pokrčené, prehnuté alebo
poškodené.

Pokrúteniu a pokrčeniu papiera predídete skladovaním zásob papiera vo
vodorovnej polohe v utesnenom obale.

V tlačiarni nepoužívajte príliš hrubý ani príliš tenký papier.

Skontrolujte, či sú zásobníky správne naplnené a či nie sú preplnené. Ďalšie
informácie nájdete v časti Vkladanie médií.

Skontrolujte, či sa papier založený vo vstupnom zásobníku nezvlnil a či okraje nie
sú zahnuté alebo natrhnuté.

Do zásobníka podávača dokumentov neumiestňujte príliš veľké množstvo papiera.
Informácie o maximálne povolenom počte hárkov pre automatický podávač
dokumentov nájdete v časti Špecifikácie médií.

Vo vstupnom zásobníku nekombinujte rôzne druhy a veľkosti papiera. Do
vstupného zásobníka zakladajte stoh papiera len jednej veľkosti a druhu.

Odstraňovanie zaseknutého papiera

139

background image

Upravte priečnu vodiacu lištu papiera vo vstupnom zásobníku tak, aby tesne
priliehala k stohu papierov. Skontrolujte, či priečna vodiaca lišta nekrčí papier vo
vstupnom zásobníku.

Papier nezatláčajte dopredu do vstupného zásobníka nasilu.

Používajte typy papiera odporúčané pre tlačiareň. Ďalšie informácie nájdete v časti
Špecifikácie médií.

Ak je v tlačiarni málo papieru, nech ho tlačiareň najskôr minie, a až potom do nej
pridajte papier. Nepridávajte papier vtedy, keď sa tlačiareň pokúša ťahať hárok.

Skontrolujte, či je tlačiareň čistá. Ďalšie informácie nájdete v časti Údržba tlačiarne.

Kapitola 8

140

Riešenie problémov