Konfigurácia softvéru brány firewall na fungovanie s tlačiarňou

background image

Konfigurácia softvéru brány firewall na fungovanie s
tlačiarňou

Osobná brána firewall, čo je bezpečnostný softvér spustený v počítači, môže blokovať
sieťovú komunikáciu medzi tlačiarňou a počítačom.
V prípade problémov, ako napríklad:

Tlačiareň sa nepodarilo nájsť pri inštalácii softvéru HP

Nedá sa tlačiť, tlačová úloh zasekla v tlačovom fronte alebo tlačiareň prechádza do
režimu offline

Komunikačné chyby skenovania alebo hlásenia o zaneprázdnení skenera

Stav tlačiarne sa nedá zobraziť v počítači

Brána firewall môže brániť tlačiarni v oznamovaní počítačom v sieti, kde ju možno
nájsť.

Konfigurácia softvéru brány firewall na fungovanie s tlačiarňou

129

background image

Ak používate softvér HP v počítači so systémom Windows a nemôžete počas
inštalácie nájsť tlačiareň (a viete, že tlačiareň je v sieti) alebo je už softvér HP úspešne
nainštalovaný a dochádza k problémom, skúste tieto odporúčania:

Ak ste práve nainštalovali softvér HP, skúste vypnúť a potom znova zapnúť počítač
aj tlačiareň.

Aktualizujte bezpečnostný softvér. Mnohí dodávatelia bezpečnostného softvéru
poskytujú aktualizácie, ktoré opravujú známe problémy a poskytujú najnovšiu
ochranu pred novými bezpečnostnými hrozbami.

Ak brána firewall obsahuje bezpečnostné nastavenia Vysoké, Stredné alebo Nízke,
v prípade, že je počítač pripojený k sieti, použite nastavenie Stredné.

Ak ste zmenili akékoľvek predvolené nastavenia brány firewall, skúste znova
nastaviť predvolené nastavenie.

Ak brána firewall obsahuje nastavenie s názvom Dôveryhodná zóna, v prípade, že
je počítač pripojený k sieti, použite toto nastavenie.

Ak brána firewall obsahuje nastavenie Nezobrazovať hlásenia s upozornením,
zakážte toto nastavenie. Pri inštalácii softvéru HP a používaní tlačiarne HP sa
môžu zobraziť hlásenia s upozornením zo softvéru brány firewall, ktoré poskytujú
možnosti Dovoliť, Povoliť alebo Odblokovať. Povoľte všetok softvér HP, ktorý
zapríčiňuje upozornenie. Ak upozornenie obsahuje možnosti Zapamätať si túto
akciu alebo Vytvoriť pravidlo pre toto, začiarknite ich. Týmto spôsobom nastavíte
bránu firewall tak, že bude vedieť, čomu možno v sieti dôverovať.

V počítači môže byť naraz povolená najviac jedna brána firewall. Napríklad by sa
mohlo stať, že naraz je povolená brána firewall operačného systému Windows aj
brána firewall tretej strany. Stav, keď je súčasne povolená viac ako jedna brána
firewall, nezaručí bezpečnejší počítač a môže spôsobiť problémy.

Ďalšie informácie o používaní tlačiarne s vlastným softvérom brány firewall nájdete na
adrese www.hp.com/go/wirelessprinting, na ktorej potom kliknite na položku Firewall
Help
(Pomocník brány firewall) v časti Need Help Troubleshooting? (Potrebujete
pomoc pri riešení problémov?).

Poznámka V súčasnosti sú niektoré časti tejto stránky dostupné len v niektorých
jazykoch.