Informácie o správe o stave tlačiarne

background image

Informácie o správe o stave tlačiarne

Pomocou správy o stave tlačiarne môžete zobraziť aktuálne informácie o tlačiarni a
stave atramentových kaziet. Správu o stave tlačiarne možno používať aj pri riešení
problémov s tlačiarňou.
Správa o stave tlačiarne obsahuje aj protokol najnovších udalostí.
Ak sa potrebujete telefonicky spojiť so spoločnosťou HP, často je vhodné vytlačiť
predtým stránku so správou o stave tlačiarne.

1

2

3

Kapitola 8

134

Riešenie problémov

background image

1. Informácie o tlačiarni: zobrazujú informácie o tlačiarni (napríklad názov tlačiarne,

číslo modelu, sériové číslo a číslo verzie firmvéru) a počet strán vytlačených zo
zásobníkov a príslušenstva.

2. Ink Delivery System Information (Informácie o systéme distribúcie atramentu):

Zobrazuje odhadované úrovne atramentu (vo forme grafických ukazovateľov), čísla
súčiastok a dátumy uplynutia záruky na atramentové kazety.

Poznámka Upozornenia a indikátory úrovne atramentu poskytujú len odhady
na účely plánovania. Keď sa na displeji ovládacieho panela zobrazí správa
upozorňujúca na nedostatok atramentu, mali by ste mať pripravenú náhradnú
kazetu, aby ste sa vyhli možnému oneskoreniu tlače. Kazety nemusíte meniť,
kým sa na displeji nezobrazí výzva.

3. Additional Assistance (Ďalšia pomoc): Oboznamuje, kde možno získať ďalšie

informácie o tlačiarni. Poskytuje aj informácie, ako nastaviť test faxu a ako spustiť
test bezdrôtovej siete.

Postup vytlačenia správy o stave tlačiarne
Na úvodnej obrazovke sa dotknite položky (šípka doprava) a potom sa dotknite
položky Nastavenie. Dotknite sa položky Správy a potom sa dotknite položky Správa
o stave tlačiarne
.