Zhromažďovanie informácií o používaní

background image

Zhromažďovanie informácií o používaní

Kazety HP používané s touto tlačiarňou obsahujú pamäťový čip, ktorý pomáha pri
prevádzke tlačiarne.
Tento pamäťový čip tiež zhromažďuje obmedzené množstvo informácií o používaní
tlačiarne, ktoré môžu zahŕňať nasledujúce údaje: dátum prvého nainštalovania kazety,
dátum ostatného použitia kazety, počet strán vytlačených použitím kazety, pokrytie
strán, použité tlačové režimy, akékoľvek chyby tlače, ktoré sa mohli vyskytnúť, a model
tlačiarne. Tieto informácie pomáhajú spoločnosti HP pri návrhu budúcich tlačiarní a
plnení tlačových potrieb jej zákazníkov.
Údaje získané z pamäťového čipu kazety neobsahujú informácie, ktoré by sa dali
použiť na identifikáciu zákazníka alebo používateľa kazety ani ich tlačiarne.
Spoločnosť HP zhromažďuje vzorky pamäťových čipov z kaziet, ktoré jej boli vrátené, v
rámci jej bezplatného programu zberu a recyklácie (partneri programu HP Planet
Partner: www.hp.com/recycle). Pamäťové čipy z týchto vzoriek sa čítajú a potom
skúmajú z dôvodu zlepšenia budúcich tlačiarní HP. Partneri spoločnosti HP, ktorí
asistujú pri recyklácii tejto kazety, môžu mať takisto prístup k týmto údajom.
Každá ďalšia spoločnosť spracovávajúca kazetu môže mať prístup k anonymným
údajom na pamäťovom čipe. Ak nechcete umožniť prístup k týmto údajom, čip môžete
zničiť. Avšak po zničení pamäťového čipu sa kazeta nebude dať použiť v tlačiarni HP.
Ak sa obávate poskytnúť tieto anonymné informácie, môžete ich zneprístupniť tým, že
vypnete schopnosť pamäťového čipu zhromažďovať informácie o používaní tlačiarne:

Vypnutie funkcie zhromažďovania informácií o používaní
1.
Na ovládacom paneli tlačiarne sa dotknite tlačidla (šípka doprava) a potom sa

dotknite položky Nastavenie.

2. Vyberte položku Predvoľby a potom sa dotknite položky Informácie o čipe

kazety.

3. Dotykom tlačidla OK vypnete zhromažďovanie informácií o používaní.

Poznámka Kazetu môžete naďalej používať v tlačiarni HP aj po vypnutí
schopnosti pamäťového čipu zhromažďovať informácie o používaní tlačiarne.

Kapitola 7

80

Práca s atramentovými kazetami