Obsah

background image

Obsah

1 Začíname

Zjednodušenie ovládania............................................................................................................9
Informácie týkajúce sa životného prostredia............................................................................10
Popis súčastí tlačiarne..............................................................................................................11

Pohľad spredu....................................................................................................................11
Oblasť tlačového spotrebného materiálu............................................................................12
Pohľad zozadu....................................................................................................................12

Používanie ovládacieho panela tlačiarne.................................................................................13

Prehľad tlačidiel a indikátorov.............................................................................................13
Ikony na displeji ovládacieho panela..................................................................................14
Zmena nastavení tlačiarne.................................................................................................15

Výber režimu.................................................................................................................15
Postup výberu iného režimu.........................................................................................15
Postup zmeny nastavení režimu..................................................................................15
Zmena nastavení tlačiarne...........................................................................................15

Vyhľadanie čísla modelu tlačiarne............................................................................................16
Digitálne riešenia od spoločnosti HP........................................................................................16

Skenovať do počítača.........................................................................................................16
Digitálny fax HP (Fax do PC a Fax do Mac).......................................................................16

Výber tlačového média.............................................................................................................16

Odporúčané druhy papiera na tlač a kopírovanie...............................................................17
Odporúčané papiere na tlač fotografií................................................................................18
Tipy na výber a používanie médií.......................................................................................19

Položenie predlohy na sklenenú podložku skenera.................................................................20
Vloženie originálu do automatického podávača dokumentov (ADF)........................................21
Vkladanie médií........................................................................................................................22

Vkladanie médií štandardnej veľkosti.................................................................................22
Vkladanie obálok................................................................................................................23
Vkladanie kariet a fotografického papiera..........................................................................24
Vkladanie médií vlastnej veľkosti........................................................................................24

Údržba tlačiarne.......................................................................................................................25

Čistenie sklenenej podložky skenera.................................................................................25
Čistenie vonkajších častí ...................................................................................................26
Čistenie automatického podávača dokumentov.................................................................26

Aktualizácia tlačiarne................................................................................................................27
Vypnutie tlačiarne.....................................................................................................................28

2 Tlač

Tlač dokumentov......................................................................................................................29

Tlač dokumentov (Windows)..............................................................................................30
Tlač dokumentov (Mac OS X).............................................................................................30

Tlač brožúr................................................................................................................................30

Tlač brožúr (Windows)........................................................................................................31
Tlač brožúr (Mac OS X)......................................................................................................31

1

background image

Tlač na obálky..........................................................................................................................32

Tlač na obálky (Windows)...................................................................................................32
Tlač na obálky (Mac OS X).................................................................................................33

Tlač fotografií............................................................................................................................33

Tlač fotografií na fotografický papier (Windows)................................................................33
Tlač fotografií na fotografický papier (Mac OS X)...............................................................34

Tlač na špeciálny papier a na papier vlastnej veľkosti.............................................................35

Tlač na špeciálny papier alebo na papier vlastnej veľkosti (Mac OS X).............................35

Tlač dokumentov bez okrajov...................................................................................................37

Tlač dokumentov bez okrajov (Windows)...........................................................................37
Tlač dokumentov bez okrajov (Mac OS X).........................................................................37

3 Skenovanie

Skenovanie originálu................................................................................................................39

Skenovanie do počítača.....................................................................................................40

Skenovanie použitím funkcie webového skenovania...............................................................40
Skenovanie dokumentov ako upraviteľného textu....................................................................41

Skenovanie dokumentov vo forme upraviteľného textu......................................................41
Pokyny na skenovanie dokumentov ako upraviteľného textu.............................................43

4 Kopírovanie

Kopírovanie dokumentov..........................................................................................................44
Zmena nastavení kopírovania..................................................................................................44

5 Fax

Odoslanie faxu..........................................................................................................................46

Odoslanie štandardného faxu.............................................................................................46
Odoslanie štandardného faxu z počítača...........................................................................47
Odoslanie faxu ručne prostredníctvom telefónu.................................................................48
Odoslanie faxu prostredníctvom kontrolného vytáčania.....................................................49
Odoslanie faxu z pamäte....................................................................................................50
Naplánovanie odoslania faxu neskôr..................................................................................50
Odoslanie faxu viacerým príjemcom..................................................................................51
Odoslanie faxu v režime opravy chýb.................................................................................51

Prijímanie faxov........................................................................................................................52

Manuálne prijímanie faxov..................................................................................................52
Nastavenie záložného faxu................................................................................................53
Opakovaná tlač prijatých faxov z pamäte...........................................................................54
Výzva na príjem faxu..........................................................................................................54
Poslanie faxov ďalej na iné číslo........................................................................................55
Nastavenie veľkosti papiera pre prijímané faxy..................................................................56
Nastavenie automatickej redukcie prichádzajúcich faxov..................................................56
Blokovanie neželaných faxových čísel...............................................................................56

Pridanie čísel do zoznamu nevyžiadaných faxov.........................................................57
Odstránenie čísel zo zoznamu nevyžiadaných faxov...................................................57
Vytlačenie správy o nevyžiadaných faxoch..................................................................58

Prijímanie faxov do počítača pomocou funkcie Digitálny fax HP (Fax do PC a Fax do
Mac)....................................................................................................................................58

Požiadavky pre funkcie Fax do PC a Fax do Mac........................................................58
Aktivovanie funkcií Fax do PC a Fax do Mac...............................................................59
Úprava nastavení funkcií Fax do PC a Fax do Mac.....................................................59

2

background image

Nastavenie položiek rýchlej voľby............................................................................................60

Nastavenie a zmena položiek rýchlej voľby........................................................................60
Nastavenie a zmena položiek skupinovej rýchlej voľby......................................................61
Odstránenie položiek rýchlej voľby.....................................................................................62
Tlač zoznamu položiek rýchlej voľby..................................................................................62

Zmena nastavení faxu..............................................................................................................62

Konfigurácia hlavičky faxu..................................................................................................62
Nastavenie režimu odpovedania (automatická odpoveď)..................................................63
Nastavenie počtu zvonení pred odpovedaním...................................................................63
Zmena vzoru zvonenia pre odpoveď pre rozlíšené zvonenie.............................................64
Nastavenie typu voľby........................................................................................................65
Nastavenie možností opakovanej voľby.............................................................................65
Nastavenie rýchlosti faxovania...........................................................................................65
Nastavenie hlasitosti zvukov faxu.......................................................................................66

Faxové a digitálne telefónne služby.........................................................................................66
Protokol FoIP (fax cez internet)................................................................................................67
Použitie správ...........................................................................................................................67

Tlač potvrdení faxov...........................................................................................................68
Tlač správ o chybách faxu..................................................................................................69
Tlač a zobrazenie protokolu faxu........................................................................................69
Vymazanie obsahu faxového denníka................................................................................69
Tlač podrobností o poslednej faxovej transakcii.................................................................70
Tlač správy o identifikácii volajúceho.................................................................................70
Zobraziť históriu hovorov....................................................................................................70

6 Webové služby

Čo sú webové služby?..............................................................................................................71

Služba HP ePrint................................................................................................................71
Aplikácie tlačiarne...............................................................................................................71

Nastavenie webových služieb..................................................................................................72

Nastavenie webových služieb pomocou softvéru tlačiarne HP .........................................72
Nastavenie webových služieb pomocou ovládacieho panela tlačiarne..............................72
Nastavenie webových služieb pomocou vstavaného webového servera...........................73

Používanie webových služieb...................................................................................................73

Služba HP ePrint................................................................................................................73

Tlač pomocou služby HP ePrint...................................................................................74
Zistenie e-mailovej adresy tlačiarne.............................................................................74
Vypnutie služby HP ePrint............................................................................................74

Aplikácie tlačiarne...............................................................................................................74

Používanie aplikácií tlačiarne.......................................................................................75
Správa aplikácií tlačiarne..............................................................................................75
Vypnutie aplikácií tlačiarne...........................................................................................75

Odstránenie webových služieb.................................................................................................75

7 Práca s atramentovými kazetami

Informácie o atramentových kazetách a tlačovej hlave............................................................76
Kontrola približných úrovní atramentov....................................................................................77
Tlač s najmenej jednou vyčerpanou atramentovou kazetou....................................................77
Výmena atramentových kaziet.................................................................................................78
Skladovanie spotrebného tlačového materiálu.........................................................................80
Zhromažďovanie informácií o používaní..................................................................................80

Obsah

3

background image

8 Riešenie problémov

Technická podpora spoločnosti HP..........................................................................................81

Získanie elektronickej podpory...........................................................................................82
Telefonická technická podpora spoločnosti HP..................................................................82

Pred telefonátom..........................................................................................................83
Obdobie poskytovania telefonickej podpory.................................................................83
Telefónne čísla podpory...............................................................................................83
Po uplynutí obdobia bezplatnej telefonickej podpory...................................................85

Všeobecné tipy a zdroje riešenia problémov............................................................................85
Riešenie problémov s tlačiarňou..............................................................................................86

Tlačiareň sa nečakane vypína............................................................................................86
Tlačiareň vydáva neočakávané zvuky................................................................................86
Zarovnanie zlyhá................................................................................................................86
Tlačiareň neodpovedá (netlačí)..........................................................................................87
Tlačiareň tlačí pomaly.........................................................................................................87
Vytlačená prázdna alebo čiastočne vytlačená strana.........................................................89
Niečo na strane chýba alebo je nesprávne........................................................................89
Umiestnenie textu alebo grafiky je nesprávne....................................................................90

Riešenie problémov s kvalitou tlače.........................................................................................90
Riešenie problémov s podávaním papiera...............................................................................99
Riešenie problémov s kopírovaním........................................................................................100

Nevyšla žiadna kópia........................................................................................................100
Kópie sú prázdne..............................................................................................................101
Dokumenty chýbajú alebo sú vyblednuté.........................................................................101
Veľkosť je zmenšená........................................................................................................101
Kvalita kopírovania je nízka .............................................................................................102
Chyby kopírovania sú zjavné............................................................................................102
Tlačiareň vytlačí polovicu strany a potom vysunie papier................................................103
Nezhoda papiera..............................................................................................................103

Riešenie problémov so skenovaním.......................................................................................103

Skener nevykonal skenovanie..........................................................................................104
Skenovanie trvá pridlho....................................................................................................104
Nenaskenovala sa časť dokumentu alebo chýba text......................................................104
Nemožno upraviť text.......................................................................................................105
Zobrazujú sa chybové hlásenia........................................................................................106
Kvalita naskenovaného obrázka je nízka.........................................................................106
Chyby skenovania sú zjavné............................................................................................107

Riešenie problémov s faxovaním...........................................................................................108

Zlyhanie testu faxu...........................................................................................................108

Riešenie problémov pri používaní webových služieb a webových lokalít spoločnosti HP .....122

Riešenie problémov pri používaní webových služieb.......................................................122
Riešenie problémov pri používaní webových lokalít spoločnosti HP................................123

4

background image

Riešenie problémov s bezdrôtovou komunikáciou.................................................................123

Základné riešenie problémov s bezdrôtovým pripojením.................................................124
Rozšírené riešenie problémov s bezdrôtovým pripojením................................................124

Krok 1: Skontrolujte, či je počítač pripojený k sieti.....................................................125
Krok 2: Skontrolujte, či je tlačiareň pripojená k vašej sieti..........................................126
Krok 3: Skontrolujte, či softvér brány firewall neblokuje komunikáciu........................127
Krok 4: Skontrolujte, či je tlačiareň online a pripravená..............................................127
Krok 5: Skontrolujte, či je ako predvolený ovládač tlačiarne nastavená
bezdrôtová verzia tlačiarne (iba systém Windows)....................................................128
Krok 6: Skontrolujte, či počítač nie je pripojený k sieti prostredníctvom siete VPN
(Virtual Private Network).............................................................................................129
Po vyriešení problémov .............................................................................................129

Konfigurácia softvéru brány firewall na fungovanie s tlačiarňou.............................................129
Riešenie problémov so spravovaním tlačiarne.......................................................................130

Vstavaný webový server nemožno otvoriť........................................................................131

Riešenie problémov s inštaláciou...........................................................................................132

Odporúčania pre inštaláciu hardvéru................................................................................132
Odporúčania týkajúce sa inštalácie softvéru od spoločnosti HP......................................132
Riešenie problémov so sieťou..........................................................................................133

Informácie o správe o stave tlačiarne.....................................................................................134
Vysvetlivky ku konfiguračnej stránke siete.............................................................................135
Odstraňovanie zaseknutého papiera......................................................................................136

Uvoľnenie zaseknutého papiera.......................................................................................137
Predchádzanie zaseknutiu papiera..................................................................................139

A Špecifikácie produktu

Informácie o záruke................................................................................................................141

Vyhlásenie spoločnosti Hewlett-Packard o obmedzenej záruke......................................142
Záručné informácie o kazetách s atramentom.................................................................143

Špecifikácie tlačiarne..............................................................................................................144

Fyzické špecifikácie..........................................................................................................144
Funkcie a kapacita produktu.............................................................................................144
Špecifikácie procesora a pamäte.....................................................................................145
Systémové požiadavky.....................................................................................................145
Špecifikácie sieťového protokolu......................................................................................145
Špecifikácie vstavaného webového servera.....................................................................146
Špecifikácie médií.............................................................................................................146

Vysvetlivky k špecifikáciám podporovaných médií.....................................................146
Nastavenie minimálnych okrajov................................................................................150

Špecifikácie tlače..............................................................................................................150
Špecifikácie kopírovania...................................................................................................151
Špecifikácie faxu...............................................................................................................151
Špecifikácie skenovania...................................................................................................151
Špecifikácie pre webové služby........................................................................................152

Služba HP ePrint........................................................................................................152
Aplikácie tlačiarne.......................................................................................................152

Špecifikácie webových lokalít spoločnosti HP..................................................................152
Špecifikácie prostredia.....................................................................................................152
Elektrické špecifikácie.......................................................................................................152
Špecifikácie hlukových emisií...........................................................................................153

Obsah

5

background image

Regulačné informácie.............................................................................................................154

Regulačné číslo modelu...................................................................................................154
Vyhlásenie k predpisom FCC...........................................................................................155
Poznámka pre používateľov v Kórei.................................................................................155
Vyhlásenie o súlade s VCCI (trieda B) pre používateľov v Japonsku..............................156
Poznámka o napájacom kábli pre používateľov v Japonsku............................................156
Vyhlásenie o hlukových emisiách pre Nemecko..............................................................156
Vyhlásenie o indikátore LED............................................................................................156
Lesklé puzdrá periférnych zariadení v Nemecku..............................................................156
Oznam pre používateľov telekomunikačnej siete v USA: požiadavky úradu FCC...........157
Upozornenie pre používateľov kanadskej telefónnej siete...............................................158
Oznam pre používateľov telekomunikačnej siete v Nemecku..........................................158
Austrálske vyhlásenie pre káblové faxy............................................................................158
Regulačný oznam pre Európsku úniu...............................................................................159
Informácie o regulačných predpisoch pre bezdrôtové produkty.......................................160

Expozícia rádiofrekvenčným žiarením........................................................................160
Oznam pre používateľov v Brazílii..............................................................................160
Oznam pre používateľov v Kanade............................................................................160
Oznam pre používateľov na Taiwane.........................................................................161

Program dozoru nad výrobou ekologických produktov...........................................................162

Využitie papiera................................................................................................................162
Plasty................................................................................................................................162
Informačné listy o bezpečnosti materiálu.........................................................................162
Program recyklovania.......................................................................................................162
Program spoločnosti HP na recykláciu spotrebného materiálu pre atramentovú tlač......162
Likvidácia vyradených zariadení používateľmi v domácnostiach v Európskej únii...........163
Spotreba elektrickej energie.............................................................................................164
Chemické látky.................................................................................................................164
Informácie o batériách......................................................................................................164

Likvidácia batérií na Taiwane.....................................................................................164
Upozornenie pre používateľov v Kalifornii..................................................................164

Smernica EÚ týkajúca sa batérií......................................................................................165
Upozornenia RoHS (iba Čína)..........................................................................................166
Upozornenia týkajúce sa smernice RoHS (iba Ukrajina)..................................................166

Licencie tretích strán..............................................................................................................167

B Spotrebný materiál a príslušenstvo HP

Objednávanie tlačového spotrebného materiálu online..........................................................175
Spotrebný materiál.................................................................................................................175

Atramentové kazety..........................................................................................................175
Médiá HP..........................................................................................................................176

6

background image

C Ďalšie nastavenie faxu

Nastavenie faxovania (paralelné telefónne systémy).............................................................177

Výber správneho nastavenia faxu pre domácnosť alebo kanceláriu................................178
Prípad A: Samostatná faxová linka (neprijímajú sa hlasové volania)...............................181
Prípad B: Nastavenie tlačiarne s linkou DSL....................................................................182
Prípad C: Nastavenie tlačiarne s telefónnym systémom PBX alebo linkou ISDN............183
Prípad D: Faxovanie so službou rozlíšeného zvonenia na tej istej linke..........................184
Prípad E: Zdieľaná hlasová a faxová linka.......................................................................185
Prípad F: Zdieľaná hlasová a faxová linka s hlasovou poštou.........................................186
Prípad G: Faxová linka zdieľaná s počítačovým modemom (neprijímajú sa hlasové
volania).............................................................................................................................187

Nastavenie tlačiarne s počítačovým telefonickým modemom....................................188
Nastavenie tlačiarne s počítačovým modemom DSL/ADSL.......................................189

Prípad H: Zdieľaná hlasová a faxová linka s počítačovým modemom.............................190

Zdieľanie hlasovej a faxovej linky s počítačovým modemom telefonického
pripojenia siete...........................................................................................................190
Zdieľanie hlasovej a faxovej linky s počítačovým modemom DSL/ADSL...................193

Prípad I: Zdieľaná hlasová a faxová linka so záznamníkom............................................194
Prípad J: Zdieľanie hlasovej alebo faxovej linky s počítačovým modemom a
záznamníkom...................................................................................................................195

Zdieľanie hlasovej alebo faxovej linky s počítačovým modemom a záznamníkom....196
Zdieľanie hlasovej a faxovej linky s počítačovým modemom DSL/ADSL a
záznamníkom.............................................................................................................198

Prípad K: Zdieľaná hlasová a faxová linka s počítačovým modemom a hlasovou
službou.............................................................................................................................199

Nastavenie sériového faxu.....................................................................................................201
Test nastavenia faxu..............................................................................................................202

D Nastavenie siete

Nastavenie tlačiarne pre bezdrôtovú komunikáciu.................................................................203

Skôr než začnete..............................................................................................................203
Nastavenie tlačiarne v bezdrôtovej sieti...........................................................................204
Nastavenie tlačiarne pomocou softvéru tlačiarne HP (odporúča sa)................................204
Nastavenie tlačiarne pomocou Sprievodcu nastavením bezdrôtovej siete......................204
Nastavenie tlačiarne pomocou funkcie Wi-Fi Protected Setup (WPS).............................204

Pripojenie tlačiarne stlačením tlačidla........................................................................205
Pripojenie tlačiarne zadaním kódu PIN......................................................................205

Nastavenie tlačiarne pomocou vstavaného webového servera (EWS)............................205
Zmena typu pripojenia......................................................................................................205
Test bezdrôtového pripojenia...........................................................................................206
Pravidlá zabezpečenia bezdrôtovej siete.........................................................................206

Prehľad nastavení zabezpečenia...............................................................................207
Pridanie hardvérových adries do bezdrôtového smerovača (filtrovanie adries
MAC)...........................................................................................................................207
Ďalšie pokyny týkajúce sa zabezpečenia bezdrôtovej siete.......................................208

Pokyny na zníženie rušenia v bezdrôtovej sieti................................................................208

Zmena základných nastavení siete........................................................................................208

Zobrazenie a tlač sieťových nastavení.............................................................................208
Zapnutie a vypnutie bezdrôtového rádiového pripojenia..................................................208

Obsah

7

background image

Zmena predvolených nastavení siete.....................................................................................209

Nastavenie rýchlosti prepojenia........................................................................................209
Zobrazenie nastavenia adresy IP.....................................................................................209
Zmena nastavenia adresy IP............................................................................................209
Vynulovanie nastavení siete.............................................................................................210

Odinštalovanie a opätovné nainštalovanie softvéru tlačiarne HP...........................................210

E Nástroje na spravovanie tlačiarne

Nástroje (Windows)................................................................................................................211
HP Utility (Mac OS X).............................................................................................................211
Vstavaný webový server.........................................................................................................211

Informácie o súboroch cookie...........................................................................................212
Postup otvorenia vstavaného webového servera.............................................................212

Register.......................................................................................................................................221

8